is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zal, de afscheidingen binnen de grenzen vaneen grondje medegerekend, eene heininglengte van 5 a 600 M. noodig zijn. De benoodigde materialen, als draad, palen en hout voor de verschillende doorgangshekken, zullen f6O a f 110 kosten, naar gelang de heg geheel of gedeeltelijk van draad wordt gemaakt. Yoor arbeidsloon, door de huurders zelven te verdienen, moet nog flO a f 15 worden gerekend.

Voor het graven vaneen put voor elk grondje, eveneens door de huurders zelven te verrichten, zal van f 30—f 60 moeten worden gerekend. Een molen wordt eerst dan verstrekt, als na één jaar de huurder heeft getoond, verdere hulp waardig te zijn en door sparen zich de noodige middelen heeft verschaft om b.v. de helft der kosten direct te storten. Tot zoolang zal hij zich dienen te behelpen met eene eenvoudige windas met emmer. – Blijft nog het bouwen vaneen huis, dat natuurlijk hoogst eenvoudig moet zijn, maar toch duurzaam en niet, zooals zoovele , met slechts horden tot wanden en eene slordige rietbedekking tot dak. Men beginne de menschen in eene meer nette omgeving te brengen en verdere van hen, dat zij die net houden. Een eenvoudig huis, als door mij aangegeven, zal volgens inlichtingen van verschillende zaakkundigen iugewonnen, ongeveer f 300 kosten. Aan elk grondje van 2 HA. zal dus dadelijk ten koste moeten worden gelegd : voor een huis i ouu voor heiningen : aan materiaal f 00—f 110 ~ werkloon – 10— 15 f 70—f 125 voor een put: aan materiaal (windas, etc.) f 5 werkloon f 25—f 55 f 30—f 60 Totaal , . f 400—f 485 of gemiddeld ongeveer f 450. Buitendien zal nog eene zekere som beschikbaar moeten zijn voor het verschaffen van zaaizaad, vruchtboomen, gereedschap en pluimvee. Wordt hiervoor gemiddeld f 25 per grondje gerekend, dan komen wij tot een totaal van f 475, hetwelk het gouvernement voor elk grondje in het fonds van het district, waartoe het behoort, zal hebben te storten. Wij moeten toch beginnen met aan te nemen, dat het gouvernement voor het geheele bedrag zal hebben te zorgen. Hoevelen onder de gegadigden er ook mogen zijn, die eenige spaarpenningen kunnen toonen, over het algemeen zullen deze niet veel hebben te beteekenen. Als overal elders zijn er op Curagao ook lieden, die, tot de laagste klasse behoorende en met deze medelevende, op geslepen wijze gebruik weten te maken van de domheid en de ondeugden hunner standgenooten, om zich heimelijk eenig vermogen te verwerven. Zulke lieden zouden misschien in staat zijn, het geheele door den huurder te storten aandeel ineens af te doen, maar deze zullen daartoe zeer waarschijnlijk niet genegen zijn en liever hun oud bedrijf voortzetten. Wat de overigen kunnen toonen, zal niet veel hebben te beteekenen, en mocht iemand al een zeker bedrag hebben overgespaard , zoo moge dit tot aanbeveling strekken voor de Regeering om zulk een

591