is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rand aangebracht , welke rustte op een gedeeltelijk met vochtig turfstrooisel gevulde goot rondom den bak. Door het deksel aan alle 4 zijden over de goot te doen uitsteken , was er voor gezorgd, dat geen regenwater inde goot kon geraken. De boven den mest zich bevindende gassen konden dus niet uit den bak ontsnappen zonder over het turfstrooisel te strijken. Van het turfstrooisel mocht worden aangenomen , dat het de ammoniakstikstof zoude vasthouden. Traden eventueel stikstofverliezen inden mest in , dan kon door onderzoek van het turfstrooisel blijken , of althans waarschijnlijk worden of , en zoo ja in welke, mate , deze verliezen inden vorm van elementaire stikstof hadden plaats gehad. Immers wanneer er een belangrijk stikstofverlies werd geconstateerd en het bleek dat het turfstrooisel geen of weinig ammoniak had opgenomen, dan mocht daaruit met groote waarschijnlijkheid worden afgeleid , dat de stikstof in elementairen vorm was ontweken. De icijze van uitvoering der proef was als volgt: De stallen op de boerderij, waar deze proef werd uitgevoerd, nl. die van den heer H. AV. Keizer aan den Hoornschedijk, dicht bjj de stad Groningen, zijn grupstallen. Ze werden éénmaal per dag geledigd. Vooraf werd telkens aan denier gelegenheid gegeven om af te loopen en wel door den mest een weinig op zij te strijken, zoodat een gootje voor denier ontstond. Bij het ledigen werd de mest ineen draagbaren zinken bak geworpen ; inden regel bevatte de bak tusschen 80 en 100 KG. mest. Groote stukken hooi en stroo werden dan uit den mest gezocht en daarna de inhoud van den bak goed gemengd, teneinde een zuiver monster te kunnen nemen. Na de monsterneming werd de inhoud van den bak terstond inden bovenbeschreven grooten hak, die voor het bewaren diende, overgestort. Daar eiken morgen 500 tot 600 KG. mest inde grup aanwezig was, moest de draagbare bak eenige malen gevuld en geledigd worden. Omtrent de monsterneming valt mede te deelen dat uit eiken bak vol (dus van elke 80 a 100 K.G.) eene zoodanige hoeveelheid werd overgebracht ineen groote glazen stopflesch, dat deze na afloop van het uitmesten geheel gevuld was ; ze bevatte dan circa 3 KG. mest. Om de monsterneming nog nauwkeuriger te maken, werd voor de vulling van eiken bak langs de geheele lengte der grup mest weggenomen, zoodat dus in eiken bak iets van de verschillende stallen kwam en de mest der verschillende vullingen niet noemenswaard in samenstelling kon verschillen. Het eiken morgen op deze wijze verkregen monster werd terstond naar ’t proefstation gebracht en daar nog denzelfden morgen in behandeling genomen; nl. terstond met een oplossing van wijnsteenzuur overgoten (zulks ter voorkoming van ammoniakvervluchtiging) en op een waterbad gedroogd. Nog denzelfden dag werden de monsters op een kokend waterbad verhit. De mest bevatte bij het storten inden grooten bak zeer weinig hooi of stroo. Er werd nl. zooveel mogelijk voor gezorgd, dat het strooisel niet inde grup geraakte en hetgeen toch nog inden mest was geraakt, werd er, zooals reeds gezegd, nog uit verwijderd. Het doel hiervan was om de monsterneming beter uitvoerbaar te maken.

643