is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Wageningen. Berichten der L.-S. „Ceres”.

De afgeloopen maand is voor onze soos betrekkelijk kalm voorbijgegaan ; toch is er de noodige afwisseling wel geweest. Den 25en Ootober hebben we het, den oud-leden ook wel bekende, Italiaansoh orkestje, waarin onder anderen Marie Pelosi medespeelt, op de kroeg gehad. Zij, die zich zulke concerten nog herinneren, zullen zeker wel willen gelooven, dat men zich dien avond uitstekend geamuseerd heeft. Yoordat wede Italiaansche muziek aanhoorden, gaf het Wageningsoh vocaal- en instrumentaal Ceresootet een uitgelezen programma ten beste. Ja, we hebben tegenwoordig in Ceres een orkestje, dat over de beste krachten op muzikaal gebied beschikt, en dat het werkelijk iets goeds is, blijkt daaruit, dat het octet niet alleen in Ceres speelt, maar ook concerten in Ede en Junushotf gaat geven. De jaarlijksche whist- en schaakwedstrijden zijn nog in vollen gang. Het biljartconcours is geëindigd en, dank zij het zoo verkeerdelijk handioappen, kwamen de prijzen toe aan de beeren van der Wolk, van Tuyll van Serooskerken en Schröder. De almanak zal Dinsdag den 19en December in eene Algemeene Vergadering plechtig worden uitgereikt. Tot deze vergadering zullen ook de heeren leeraren worden uitgenoodigd, en misschien was het niet onaardig, wanneer we dien dag tevens beschouwden als een réuniedag der oud-leden , de band tusschen hen en Ceres werd dan nog weer eens versterkt. Na afloop der uitreiking zal er een souper gehouden worden. Mochten er oud-leden zijn, die aan dit souper wensohen deel te nemen, dan is de ondergeteekende gaarne bereid hen op de deelnemerslijst te plaatsen. En nu nog enkele woorden over onze beide Ceresvereenigingen De kegelolnb „De Omsmijters” heeft den 31en Ootober haar tienjarig bestaan gevierd. Het eerst bestaande plan, om een nationaal of Wageningsch concours te houden, kon w'egens de hooge kosten niet doorgaan, en daar er jaarlijks toch reeds een onderling concours is, besloot het bestuur maar, een hazendiner te houden. Hieraan namen bijna alle leden deel, en het mooiste van alles is, dat de onkosten uit de kas betaald konden worden. Het diner verliep heel gezellig en, hoewel sommige leden een verbazingwekkenden eetlust aan den dag legden, bleef de stemming tot het einde toe goed. De besturen van Ceres en Transvaal waren ook uitgenoodigd, en na afloop van het diner bood de heer Burgers, namens Ceres, der kegelclub twee medailles aan, eene verguldzilveren en eene zilveren. Deze zijn twee weken later verkegeld, waarbij als prijswinners uit den strijd te voorschijn kwamen de heeren Camper Titsingh en Schröder. Ook de sohietvereeniging „Transvaal,” thans een ledental van 34 sterk, dat vroeger nog nooit bereikt is, heeft een onderling concours gehouden. Dele prijs en de serieprijs kwamen toe aan den heer Koster, terwijl de heeren Geul en de Jonge respectievelijk den 2en prijs en den poedelprijs bemachtigden. En hiermede heb ik voor Ceres de belangrijkste gebeurtenissen van deze maand medegedeeld. Wageiotgen , 22 November 1905. J. H. C. SCHRÖDER, le Secretaris der L. S. „Ceres”. Berichten van de Vereeniging „Studiebelangen.” Niettegenstaande den 17en Ootober het nieuwe bestuur onzer vereeniging is samengesteld, moeten we nu reeds melding maken van het bedanken van den len secretaris, den heer P. van der Wolk. In deze functie heeft genoemd bestuurslid zijne gewaardeerde medewerking dus niet verleend. Donderdag 30 Nov. zal eene algemeene vergadering gehouden worden voor ’t verkiezen vaneen len secretaris. Door het bestuur is candidaat gesteld de heer W. Stenvers. Wat betreft studie zij hier vermeld, dat de heer Dr. H. Bos de colleges in vischteelt binnenkort zal openen. De heer Dr. J. Yalckenier Suringar heeft zich bereid verklaard, een afzonderlijk overzicht te geven van de verspreiding der Cupuliferae (Quercus, Fagus en Castanea), meer speciaal voor de a.s. Nederlandsehe Houtvesters. Vooreen studie als hier lijkt ons zulk eene kennisgeving uitstekend, daar men meestal niet in staat is al de uren te volgen van die colleges, waarin men belang stelt.

694