is toegevoegd aan uw favorieten.

Cultura; uitgave van de Vereeniging van Oudleerlingen der Rijkslandbouwschool, jrg 17, 1905, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op uitnoodiging van de vereeniging zal de heer H. J. van Schermbeek op 11 Deo. eene lezing houden over „het Humusvraagstuk.” Nog kunnen we meedeelen, dat evenals het vorige jaar de bibliotheek ook twee avonden inde week van 6—B geopend is. Excursies. Den 20sten October maakte de heer van Schermbeek met het tweede studiejaar van de Boschbouwafdeeling een uitstapje naar Sonsbeek, waar de Duitsche rolegge, een zeer praktisch werktuig voor grondbewerking, bezichtigd werd. Tevens werden nog eemge kleine excursies inde omstreken van Wageningen gehouden. De tradmoneele tocht, om een begrip te geven van de bemaling van ons land, werd, onder leiding van den heer S. Lako, Dinsdag 24 October begonnen. Het uitvoerige programma was over drie dagen verdeeld; den eersten dag werden Arkel en Giesendam bezocht den tweeden het toevallig werkende stoomgemaal te Katwijk, dat te Overschie en t «ester- en Noorderstoomgeinaal te Rotterdam, Den volgenden morgen voortzettmg van den tocht over Nieuwerkerk en Gouda, na eerst nog 2 gemalen te Rotterdam bestudeerd te hebben. Deze drie dagen boden dus wel de gelegenheid aan te zien, Hoe men een van de meest vruchtbare deelen van ons land boven water houdt. len slotte dient nog vermeld eene excursie van Tuinbouw II onder leiding van den heer Plemper van Balen naar de handelskweekenjen van de heeren Alsohe en Geerlings te velp, ter bezichtiging van de palmencultures en de teelt van snijgroen voor bindwerk. Een uitstapje naar den parkaanleg te Arnhem en dien op Sonsbeek werd, met het oog op de colleges in Tuinarchitectuur, hieraan toegevoegd. De 2e Secretaris van Studiebelangen, C. SPAAN.

695