is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 2, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE. MEDEDBELINGEK.

of den handel in Kunstboter verboden zien zooals in Amerika, een maatregel, die trouwens geheel indruischt tegen de grondwettige rechten zoowel van koopers als van verkoopers en ook wel bezwaarlijk zal blijken uitvoerbaar te zijn. Maar wat men wel wenscht, en dit is volkomen billijk, is, dat door wettelijke bepalingen, het ergerlijke bedrog, voornamelijk ia den kleinhandel gepleegd, het verkoopen nl. van Kunstboter of vaneen mengsel van deze met echte (of zoo men wil «natuur”-) boter onder den naam van //Boter” zooveel mogelijk worde tegengegaan In het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te Berlijn wordt thans een wetsontwerp in dezen, zin gereed gemaakt. (Vergelijk o. a. blz. 36 en 43 (N°. 2 van 13 Jan.) der Hann. Land- und Forstw. Zfg., alwaar zeer lezenswaardige en bezadigd gestelde beschouwingen over dit onderwerp voorkomen.) Ter aankondiging en in dank ontvangen: 1) Circulaire van het Bestuur van het XXXIX6 Landbouw-Congres, dat op 15—18 Juni a.s. te Leeuwarden zal gehouden worden. Het Bestuur verzoekt daarin het opgeven van vraagpunten, die men op het Congres behandeld zoude willen zien, over onderwerpen zooals gewoonlijk. Men wordt verzocht die vraagpunten voor 1 Maart a.s. in te zenden bij den len Secretaris van het Cougres, de heer C. A. Romer te Leeuwarden. 3) Verslag van Werkzaamheden inden Proeftuin te Deventer in 1885. Indien mogelijk, deelen wij ineen volgend Maandblad, een en ander daaruit mede, even als uit de drie volgende stukken. 8) Voorjaarsverslag van de Deensche Vereeniging tot gemeenschappelijken aankoop van landbouwzaden te Kopenhagen (vergel blz. 30 van onzen vorigen jaargang). 4) Twee Belgische bladen, waarin verslag wordt gedaan van eene belangrijke voordracht door den heer de Beucker te Antwerpen gehouden over //Invoerrechten”. Daaruit blijkt, dat de begaafde redenaar nog evenzeer als voor eenige jaren bij ons, zijne hoorders wreet te boeien en te leeren tevens. 5) Geïllustreerde Prijscourant van C. G. van Tubergen Jr. te Haarlem, reeds meermalen in ons Maandblad, genoemd. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Dec. 1885 tot 14 Jan. 1886, ’s morgens 8 uur. y 1516171819 20 21 23 93 24 2526 27 28 39 30 31 12345 6 7 89 10 1112 13 14 o P" g ——l^— grom * – S '4 cd cc cc Wiwr(!na»rWyß? fawWT ifï Windrichting . . .

Bewolking . . . 101010 910 2062 23 7 510 737109 1 10 7 70b10 00 y 1010 Opmerkingen: Regen gezamenl. 56 m.m.; van 8 tot 13 Januari tamelijk veel sneeuw, eene uitmun tende bedekking voor het wintergraan. Betrekkelijk zacht winterweder. v. P.

31