is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 6, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GRONDBEWERKING.

Do grond gaf door deze wijze van bewerking betere, grootere oogsten dan die de mest alleen had kunnen bewei’ken. De bewerking van den grond is nog uiteen ander oogpunt voordeelig. Ineen dichten grond dringt het regenwater slechts weinig in, zoodat het grootste gedeelte dat op de oppervlakte valt, er op blijft staan of wegvloeit langs de hellingen. In dezen toestand lijden de gewassen zonder twijfel aan een overmaat van vocht in regentijden en zij zullen stellig gebrek aan water hebben in tijden van droogte. In goed bewerkte gronden is dat geheel anders. Het regenwater sijpelt er gemakkelijk door en verzamelt zich in grootere hoeveelheden zonder nadeel voor de planten, terwijl de ondervinding leert, dat de frischheid er beter bewaard blijft, terwijl de overmaat van vocht er minder te duchten is, terwijl de gewassen beter in staat zijn om aan de afwisselingen in de weêrsgesteldheid weerstand te bieden. Verder moet men ook niet uit het oog verliezen, dat regenwater nuttige bestanddeelen voor den groei der planten bevat, waarvan de grond voordeel trekt als het er kan indringen, maar die verloren gaan als het er slechts langs vloeit. Zelfs dauw en mist brengen voedende bestanddeelen voor de planten in poreuzen grond. De grondbewerking heeft nog andere gunstige gevolgen. De ploeg n.l. rukt niet enkel dunnere of dikkere lagen van den grond los, maar keert die tevens om, zoodat, als men de diepte van het bewerken met verstand regelt, men gedurig grondlagen aan de lucht blootstelt, die er in langen tijd niet mee in aanraking waren geweest. Hierdoor kan men onder sommige omstandigheden met groot voordeel vermengingen van grond doen plaats vinden. Onafhankelijk van de gewone grondbewerking (ploegen, spitten) waarvan de diepte afhangt van de plaatselijke gesteldheid en die jaarlijks geschiedt, bewerkt men den grond ook èn aan de oppervlakte èn zeer diep. Deze beide bewerkingen zijn zeer in eere inde best bebouwde streken van België, en wij zullen de voordeelen beschouwen, die de landbouwers er van verwachten. De grondbewerking aan de oppervlakte, werkt den grond, zooals de naam aanduidt, slechts zeer weinig om, gewoonlijk 8 of 10 cM. Als zij op den geschikten tijd gedaan wordt, vermindert zij de kosten van het toebereiden van den grond en helpt uitstekend tot vernietiging van hot onkruid. Tegenwoordig verricht men ze onmiddellijk na den oogst om den grond, die tijdens het groeien en rijp worden van het gewas vast geworden is, te verkruimelen en hem zoo spoedig mogelijk in verbinding te stellen met de weldadige luchthestanddeelen. Deze bewerking heeft nog andere voordeelen, zij doodt onvermijdelijk het onkruid, waarvan zij de uitgevallen zaden met een dunne aardlaag bedekt en de ontkieming er van bevordert en geeft ons dus een middel inde hand om ze te kunnen uitroeien. Dit zou niet kunnen geschieden wanneer dit zaad op een diepte van 15 of 20 cM. kwam te liggen; het blijft dan goed onder de aardlaag bewaard en ontkiemt als het, door latere bewerkingen weer boven komt en schade aan den oogst toebrengt. Het ondiep onderwerken nu

91