is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 9, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DER NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R. W, BOER en H. BOSKER. (Adres der Redactie te WTageningen.) 1886. N°. 9. NOG EENS: MANGELWORTELS OF KNOLRAPEN P A. Brief van den heer C. C. J. de RIDDER. Naar aanleiding van het stukje „Wat zal het zijn, Mangelwortels of Knolrapen , bericht ik u, dat ik het daarmede in het geheel niet eens ben met den geachten schrijver en wel omdat ten eerste: de bruto-opbrengst van de mangelwortel grooter is dan van knolraap: ten tweede de knolraapplant veel van ongedierte te lijden heeft (slakken); ten derde: het verpoten op kleigrond veel tegen zich heeft , want droogt het sterk na de verpoting dan wordt de grond ijzerhard en poot men na den regen, dan loopt men den grond in elkander en die is dan voor den geheelen zomer verpest; en ten laatste: de mangelwortel (ik verbouw „Golden Tankard” die ik een ieder recommandeer) laat zich veel gemakkelijker rooien en schoonmaken van klei dan de knolraap. Om evenwel ledige plekken in het mangelwortel veld in te poten dan gaat niets boven een knolraapplant. Hier verbouwt men meest suikerwortels op land, dat voor vier of vijf jaar bemest is geweest, ditó uitgezaaid land, en oogst per hectare van 10 tot 30 duizend kilo s suikerwortelen en van 25 tot 50 duizend kilo's mangelwortelen. Hessen, 12 Aug. Waarde heer redacteur! Ik hoop dat de geachte oud-landbouwer zich over bovenstaande regels niet boos zal maken. Ik ben jong en hoop nog vele stukjes in dit Maandblad van den oud-landbouwer te mogen lezen, maar ik kon niet nalaten het bovenstaande haastig op het papier te zetten en U toe te zenden. Yindt U het geschikt zoo plaats het. Daar het oogst is heb ik weinig tijd, alhoewel ik nog meer had te zeggen. De Redactie van het Maandblad zegt ook voor deze, voor de praktijk weder zeer belangrijke bijdrage vriendelijk dank, en beveelt zich dringend aan om voortzettingbij geegener tijd als de oogst binnen is van mededeelingen als bovenstaande uit de. ervaring van beide kundige landbouwers. Ook de heer V. V O zal wij twijfelen er geen oogenblik aan – evenals zeker vele onzer lezers, met genoegen van bovenstaand stukje kennis nemen. Is onze beschouwing juist, dan is het Maandblad. g