is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 9, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEEL INGE N.

In dank ontvangen: Programma van de Tentoonstelling van zaaigranen enz. te Zierikzee door de Yereeniging -/Landbouwbelang”. Hoe wel te laat voor onze lezers om, als zij dit Maandblad in handen hebben, van deze op 2 Sept. gehouden Tentoonstelling te bezoeken, meenen wij er toch nog melding van te moeten maken. Goed voorbeeld doet goed volgen en men kan zich wel geen meer praktisch nuttige Tentoonstellingen voorstellen als de hier genoemde. Bovendien zijn zij weinig kostbaar. De secretaris der vereeniging, de heer M. C. Mulock Houwer te Zierikzee, is zeker gaarne bereid een exemplaar van het zeer doelmatig ingericht Programma toe te zenden aan belangstellenden, die wellicht in het volgend voor- of najaar eene dergelijke Tentoonstelling zouden wenschen te organiseeren.— Wij hopen inde gelegenheid te zijn, ineen volgend MaandMad een en ander omtrent de uitkomsten te Zierikzee verkregen, mede te deelen. Red. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 Juli tot 14 Augustus 1886, ’s morgens 8 uur. 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 123 4 56 7 89101112 13 14 w: mSBBSB■ jpHn p WWM Windrichting. . . Bewolking 7836374279436864 10 89463768934168 , Opmerkingen; Regen gezamenl. 69.6 mm., vrij gelijkmatig over de geheele maand verdeeld. Vooral de laatste delft van Juli was zeer regenachtig. Gelukkig leverde Augustus, gedurende den voornaamsten oogsttijd veel meer droge dagen, zoodat de oogst der Rogge, die dit jaar meest overal een meer dan middelmatige opbrengst aan zaad schijnt te geven, te oordeelen naar hetgeen reeds gedorscht is, over het algemeen woed IS binnengekomen. Minder voorspoedig ging het met de Gerst, die hier en daar nog al van de regen geleden heeft. Aan warmte kwam dit tijdperk veel te kort. vp ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 cent. PHOSPHA ATMEEL-MESTSTOF, afkomstig uit de gunstig bekende fabrieken der firma H. & E. ALBERT. Deze nieuwe MESTSTOF, waarvan in het buitenland reeds duizende tonnen werden verbruikt, geeft eene belaugrijke geldbesparing tegenover de tot nog toe gebruikte Superphosphaten, Guano en andere, door den lagen prijs in verband met een groot gehalte aan phosphorzuur. Onder controle van het Rijks-Proefstation te Wageningen, gewaarborgd gehalte 15|—17 pCt. gezamenlijk Phosphorzuur. Voor verdere inlichtingen en prijs-opgaven gelieve men zich te wenden aan Win. H. JïlijliliEß & CO., Rotterdam. Eenige Importeurs Contractanten voor Nederlxnd en Koloniën. In alle plaatsen van NEDERLAND worden AGENTEN gevraagd.

143