is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 10, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R, W, BOER en H. BOSKER, (Adres der Redactie te 1886. N°. 10. MEDEDEELINGEN YAN HET PROEFSTATION. De Firma Wm. H. Müller & C». te Rotterdam, heeft zich, volgens Z isïlï‘ ïVerk':n,,IS' Van 28 AuSustus jl-, van ISeptemhaar PhosphaatmeeL0 gesteld voor HeteeUde deed de Firma Mees & Moens te Rotterdam, volgens eene selmftelijke verklaring van 21 Sept. jl., ingaande 1 October, voor haai Oberhausener Thomas-Phosphaatmeel wi? landbouwers, die van de genoemde Firma’s deze meststof wenschen te koopen en daarbij tevens van de (kostelooze) openbare controle verlangen gebruik te maken, worden opmerkzaam gemaakt nLnT! jAI^mecn,e Bepalingen”, op aanvrage kosteloos bij den ondergeteekende verkrijgbaar. J 1 en 23 ssfi >lrectewr van het Rij ksproefstation, 1 en 23 September 1886. Prof. Dr. ADOLF MAYER. twee praktische wedstrijden. Tentoonstelling van zaaigranen enz. te Zierikzee op 2 Sept. jl. scb°rHvSeZend^ng v“ -6611 Catal°gus met bijgevoegd welwillend schrijven van den Voorzitter der Zeeuwsche Centrale Tentoonstellings- Vereemgmg „Landbouwbelang”, de heer Job van der Have te leuwer er , zijn wij in staat het navolgende omtrent boyen-Oenoemde bij uitstek praktische Tentoonstelling mede te deelen Ingezonden waren; van tarwe 32 _, van rogge 8 – , van mtergerst 10 , van wmterpaardenboonen 3 monsters. Schijnbaar onbeteekenende cijfers, als men die vergelijkt met cijferopgaven van andere „groote” Tentoonstellingen, maar welke zeer beteekems toenemen, als men in aanmerking neemt dat volgens art. 4 van het Programma niet alleen ieder ter bekroning mededingend monster minstens twee liter groot moest zijn, maar dat i6, mzer* 61 ei minder dan tien hektoliter van beschikbaar moest hebben ter verkoop. Leden der Yereeniging die van <je hierbedoelde partijen aankoopen deden, konden van de Regelingscommissie een Maandblad. q