is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 11, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJKSLANDBOUWSCHOOL TE WAGBNINGEN.

deelingen A en B, die dit verlangen, en die genoeg voorbereid zijn om dit onderwijs met vrucht te volgen. De volgende onderwerpen worden in dien cursus besproken: Boschbouw. Behandeling van de houtteelt met het oog op de plaatselijke toestanden in Nederland. Bespreking der grondbewerking, der verschillende metnoden van aanleg der bosschen, der verschillende bedrijfsmethoden enz. Behandeling der voornaamste houtsoorten. Houtmeetkunde en aangroeiingsleer. Bepaling der houtmassa van afzonderlijke boomstammen en van geheele bosschen. Berekening van den aanwas gedurende een gegeven tijdperk en bepaling van het aangroeiingspercent. BoscJirentenrekening. Behandeling der verschillende kapitalen; het aanwijzingspercent en zijne factoren; waardebepaling der bosschen in hunne verschillende ouderdomsstadiën. Leer der maatregelen tot voorkomen en tegengaan van boschschade, veroorzaakt door menschen of ontstaan ten gevolge van organische of anorganische oorzaken. Boschtechnologie en exploitatieleer, Behandeling van de technische eigenschappen en de bruikbaarheid der houtsoorten voor de verschillende takken van nijverheid. Bespreking der verschillende methoden van houtvelling, van vervoer en afzet der boscbproducten enz. Boschbedrijfsregeling en administratieleer, Behandeling van den omloop, van den normalen hout voorraad, van de bedrijfsklassen enz. Bespreking van taxaties, de boschindeelirig, het bepalen van den jaarlijkschen hak, het opstellen van bedrijfsplannen enz. Korte bespreking der inrichting eener administratie en der boekhouding van uitgestrekte bosschen. Dein de nabijheid van Wageningen en Ede gelegen uitgestrekte bosschen bieden ruimschoots gelegenheid tot het maken van excursies, zoodat de leerlingen de voornaamste werkzaamheden, zooals het aanleggen van bosschen, het vellen van opgaand hout met verschillende werktuigen, het schillen van akkermaalshout, het branden van houtskool, het impregneeren van hout enz., enz., door eigen aanschouwing kunnen leeren kennen. (Wordt venolqd.) BOEKAANKONDIGING. Praktische Bemestingsleer met eene inleiding over de algemeene voedingsstoffen der planten en de eigenschappen van den bouwgrond. Een algemeen verstaanbare leiddraad tot de kennis der Landbouwscheikunde, door Dr. Emil Wolff, Professor aan de Landbotiwakademie Hohenheim. Tweede Druk. Naarden negenden verbeterden Hoogduitschendruk bewerkt door F. J. van Pesch. Uitgegeven hij W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. De verschijning vaneen tweeden druk vaneen Nederlandsch boek, dat voor de beoefenaars van den Landbouw bestemd, een wetenschappelijk karakter wel is waar „algemeen verstaanbaar” draagt, behoort zeker tot de zeldzaamheden. Boeken in onze taal geschreven, worden niet dan bij uitzondering in het buitenland gelezen, en het aantal lezers van boeken als het hier aangekondigde in ons reeds klein land is bovendien niet groot. Wanneer dus een eerste druk van zulk een boek in 15 jaren tijds uitverkocht wordt, is dit wel een bewijs van zijne bruikbaarheid.

172