is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 11, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN

Wegens gebrek aan plaatsruimte moeten verscheidene belangrijke mededeelingen voor eene meer uitvoerige bespreking voor een volgend Maandblad blijven liggen. Aan de welwillende Inzenders nu reeds onzen vriendelijken dank. Wij ontvingen: 1) Van den heer Mr. J H Schober te Putten een belangrijk Verslag van Proefnemingen omtrent den groei van buitenlands che Conifeer en genomen op Schovenhorst. 2) Van den heer Jb. Boelce te Groningen 1 exemplaar van n°. 281 der Nieuwe Gron. Courant, waarin mededeeling voorkomt omtrent eene van 16—19 Febr. a.s. te Berlijn te houden Tentoonstelling van alles wat betrekking heeft op veengrond, turf bereiding, kuituur van afgegraven veen en literatuur daarover. Ook zond de heer Boeke een opstel over de bij zijne Firma verkrijgbare Acme-egge, inde Gron. Landbouw-Kroniek van 10 Oct. met afbeelding geplaatst, benevens de nieuwe (Oct. ’B6) Prijscouranten van werktuigen en benoodigdheden voor zuivelbereiding van dezelfde Firma. 3) Van den Algemeenen Secretaris van het Genootschap van Nijverheid inde provincie Groningen, 1 exempl. "Handelingen” van genoemd Genootschap 1885/86. Even als vroeger nemen wij uit dit belangrijke Verslag weder een en ander over. 4) Van de firma C. F. Röber Söhne te Eisenach hare geïllustreerde prijscourant van werktuigen voor het zuiveren en sorteeren van zaden, waarvoor deze Firma zeer gunstig bekend is. 5) Van den Italiaanschen zaadhandelaar Fratelli Ingengnoli te Milaan, zijne Prijscourant van landbouw- en tuinbouwzaden. 6) Eindelijk van den heer C. G. Zetterlund te Orebro eene uitnoodiging tot bijwoning van het 3e Noordsche Congres voor alles wat op het onderzoek en den handel in zaden betrekking heeft, welk Congres in Augustus 1887 gehouden zal worden inde Noorweegsche stad Trondjhem, te gelijker tijd met eene groote Landbouwtentoonstelling. Zooals uit bijgezonden stukken blijkt, zal de regeling van het Congres weder aan de uitstekend daarvoor berekende bemoeiingen van den heer Zetterlund worden toe vertrouwd. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 September tot 14 October 1886, ’s morgens 8 uur. Bar 15 16 17 1819 20 21 22 2324 25 26 27 2b 29 30 123456 7 8 9 10 1112 13 14 1 SS HsmM; Windrichting . . * Bewolking 3001323457636135064404215 43767 Opmerkingen: Barometerstand van 13 en 14 Oct., niet op bovenstaande figuur opgenomen, 742 en 751 m.m. De depressie, waarin de dampkring toen hier te lande verkeerde, ging overigens gelukkig vrij ongemerkt voorbij; op zee echter, vooral aan de Engelsche kust heeft het hevig gestormd. Regen gezamenlijk 29.5 m.m. Zeer lagen waterstand inde rivieren, zoodat de scheepvaart veel belemmering ondervond. De temperatuur was nog voortdurend, gemiddeld, hooger dan gewoonlijk in dezen tijd van het jaar. De aardappels werden inden regel bij goed droog weder gerooid en vielen over het algemeen niet tegen. v. P.

175