is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1886, no 12, 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Fabrieken van Chemische meststoffen

VAN C. SCHBIBLER C”. te Keulen, bevelen zich aan voor de levering onder garantie van gehalte van het UITSTEKENDSTE MIDDEL tot het bemesten van weilanden, zijnde hun THOMAS-PHOSPHAATMEEL, met 16—18 pCt. gehalte van Phosphorzuur, tevens de goedkoopste van alle Phosphorzuur bevattende Kunstmeststoffen. Het PHOSPHORZUUR in dit meel kost slechts een derde van den prijs, hetgeen het kost in Superphosphaat, Guano of Beendermeel, levert echter eenè dubbele grasoogst op. Voor het uitstrooien met Stassfürter Kainit, in verhouding van 1 tot 2 vermengd, en wel het hest ia November, levert dit meel de voordeeligste resultaten. WEDERVERKOOPERS WORDEN GEZOCHT. BASCULES bijBECKER&BUDDINGH‘ Dr v BRIHNSMA, De Boter-en Kaas, uATtivAr bereiding met afbeeldingen. Groningen, KM H b Nooruhofï & Smit. f 1.50. Oberhausener Tboiuas-Phosphaatineel Gewaarborgd gehalte 20 a 24 pCt. Phosphorznur. Onder controle van het Rijks-Proefstation te Wageningen. Het OBERHAUSENER THOMAS-PHOSPHAATMEEL, waarmede in het buitenland reeds de verrassendste resultaten verkregen zijn, is circa driemaal goedkooper dan superphosphaat en wordt in het bizonder voor bemesting van veengrond en kal kar me zandgronden door alle deskundigen aanbevolen. Het OBERHAUSENER THOMAS-PHOSPHAATMEEL overtreft alle andere soorten Phosphaatmeel door hooger gehalte aan phosphorzuur en geeft eene belangrijke geldbesparing tegenover alle andere meststoffen. Uitsluitende verkoopers voor Nederland & Koloniën, MEES en MOENS, Rotterdam. 'Dr. STARINGSTIMANAK voor den Nederlandschen Landman, 40e Jaar, 1887, MEI A(jENDA; en een kaartje van Nederland, met de verschillende Landbouw stel seis en Spoorwegen. UITGEGEVEN DOOR Directeur en Leeraren der Rijks Landbouwschool. Inh oud: Teekenen van den dierenriem, Israëlitische feestdagen. Eclipsen in 1887 Kalender. Maandelijks te verrichten arbeid. Verschijnselen inde planten- en dierenwereld, naar de maanden gerangschikt, door Dr. J. Eitzema Bos Beschermde diersooren, door K. B. – Jaarmarkten. – Weekmarkten. – Weêrs'ge-Steldheid. Windroos. Aantal winden enz. Warmtegraden, Thermometerschalen. U-etljen. Rivierstanden. Seinschoten bij watersnood. Planten op de hectare Spoorwegen met kaartje. Post-Tarief. Telegraaf. – Onze maten en gewiohten Herleiding van bmnenl. maten. Koloniale maten. Herleiding van buitenl. maten. Bmtenlandsche munten. Hypotheekbanken. Renterekening. Rente op renterekening. – Vjjanden m hinderlaag, door Dr. J. Eitzema Bos. – Stalmest of kunstmest? door Dr. Otto Pitsch. Coöperatieve zulvelvereenigingen door • «J • van Jrescn, enzr,, enz., enz. Prijs in katoen ƒ 0.75, in leder ƒ 1.25, inleder verg. op sneê / 1.75.