is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 2, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLIJKE WEIDEN.

lijdt en als men dit ten naastenbij wilde vergoeden, zou, met het oog op de tegenwoordige prijzen, dit niet minder dan f 90 van de hectare bedragen. Als men rekening hield met de toeneming van lichaamsgewicht van het vee dat op de weilanden graast, van de melkopbrengst der koeien enz. zou men ten naastenbij de uitputting kunnen berekenen die het land door het weiden leed, maar wij gelooven het overbodig hierover breedvoeriger te spreken. Men moet er goed van overtuigd zijn, dat de planten van de blijvende weilanden volkomen dezelfde behoeften hebben als die van de wisselboerderij, als haver, aardappelen, koolzaad, en dat onze weiden mest in genoegzame hoeveelheid moeten ontvangen om het verlies van de jaarlijksche opbrengsten te dekken. En de landbouwers zullen aangemoedigd worden om dezen heilzamen weg in te slaan, als zij bedenken dat een van de beste middelen om den prijs dien de opbrengst moet opleveren te verminderen, daarin bestaat, om de opbrengst te vergrooten door verstandig berekende uitgaven aan mest. Maar men zal ons misschien de opmerking maken, dat als de stalmest niet eens voldoende is om inde behoefte der bouwgronden te voorzien, men er dan ook vooral geen gedeelte voor de weilanden mag afnemen. Wij zijn geenszins van plan deze onvoldoendheid te bewijzen, maar toch is het niet minder waar, dat de weilanden verarmen ten koste van al wat de bouwgrond ontvangt en dat zij ontegenzeggelijk in waarde moeten verminderen als men hun geen vergoeding geeft. Ten overvloede is de stalmest niet onmisbaar om de opbrengst van onze weilanden niet te doen achteruitgaan en zelfs te doen toenemen. Daartoe kunnen wij onze toevlucht nemen tot vele vruohtbaarmakende stoffen die er met voordeel voor in plaats kunnen gebruikt worden. Ten eerste gebruikt men met uitstekend gevolg de urine van het vee, die men (ik moet het met schaamte bekennen) nog op sommige boerderijen nutteloos laat verloren gaan. Dit is een van de boste mestsoorten voor het weiland, want zij bevochtigt het land en maakt het te gelijk vruchtbaar. Alleen moet er opmerkzaam op gemaakt worden, dat de urine van de plantenetende dieren dikwijls geen phosphorzuur bevat en dat, als de vloeibare mest alleen uit urine bestaat, hetgeen in werkelijkheid slechts zeldzaam voorkomt, deze door toevoeging van phosphaten moet aangevuld worden. De compostmest, die samengesteld is uit aardachtige bestanddeelen en organischen afval in lagen bijeengebracht, waarbij men met voordeel asch van hout, phosphaten, potasohzout voegt, dit alles besproeid met urine, vormt zonder twijfel eender beste mestsoorten voor het weiland. Als het gelijkelijk verspreid wordt, doet het dezelfde diensten als het slijk, dat na overstroomingen op sommige weilanden achterblijft; het bevordert de dichtheid van het gras en verhoogt de opbrengst. {Vervolg en slot in n°. 3.)

29