is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 5, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTGINNING VAN HEIDEGROND.

Na afscheiding (door sloten met opstaande wal) van .eenige stukjes, Yoor andere doeleinden bestemd, bleef er circa 7 Hectai’e disponiebel voor het beoogde doel. In 1850 werden een paar dijken of cingels ter breedte van 6 a 7 Meter, tezamen 30 Are, zonder voorafgaande bewerking, op de begroeide heide bezaaid met zaad van de gewone grove Den (1) voorts gedekt met eene dunne laag zand uit greppels of slootjes, die tevens tot afwatering dienden en geregelde dijken formeerden. Op dezelfde wijze werd hiermede om de 2 of 3 jaar voortgegaan door zaaiing of bepoting met voorhanden plantsoen, zijnde in 1886 het laatste stuk toegezaaid, en het geheele terreinwas alzoo bezet met atloopende gewassen. Na verbruik van het overbodige plantsoen werden de dennen op rijen gezet; in latere jaren zoogenaamd uitgedund en bij geheele opruiming weder met jonge dennen bepoot. De proef om op afgeplagde grond te zaaien, is geheel mislukt, daar het weinig opgekomen zaad later geheel is verdwenen (misschien door langdurige droogte gevolgd door zware regenbuien). De ondervinding heeft getoond, dat er verschillende vakken (te zamen begroot op 1 Hectare) minder geschikt waren voor deze wijze van ontginning, als zijnde zeer achterlijk in wasdom gebleven, hetwelk wordt toegeschreven aan de lagere grondslag en bankachtige ondergrond van die vakken. Daarentegen is het gebleken, dat de grondslag vaneen goed gedeelte bijzonder geschikt was voor het steken van 3 h, 4 jarige pootdennen met kluiten, waardoor van 1853—81 konden verkocht worden 118 000 stuks tegen f 3.50 per 1000, door welke verkoop alle gemaakte onkosten in 1868 reeds gerembourseerd waren, dat verder grooten invloed heeft gehad op het welslagen der onderneming. Het ünantieele resultaat van de successieve ontginning van 7 Hectare heidegrond was als volgt: Van 1850—86 is uitgegeven voor afscheiding; zaad en alle arbeidsloonen tezamen . . f 322. Aan jaarlijksche grondlasten a f 1.71 over 36 jaar • « 61.56 f 383.56 Ontvangen voor verkochte 118,000 pootdennen a f 3.50 per 1000 f 413 Voor uitdunsel en gehouwen dennen „ 454 ~ » 867-~ Blijft netto ontvangst ... ƒ 483.44 Waarbij nog kan gebracht worden de meerdere waarde van de grond met het daarop staande gewas, dat zeker wel kan geschat worden op f 100 per Hectare alzoo 700-~ Tezamen ... ƒ 1183.44 Alzoo circa f 169 per Hectare in 36 jaar. (1) Het zaad is doorgaande geleverd door den zaadhandelaar Bruno Tideman in Apeldoorn.

71