is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 6, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

Gaarne maken wij op verzoek der Firma Krelage & Zoon te Haarlem, de liefhebbers van fraaie tulpen opmerkzaam op de zeldzaam prachtige col ectie die weder hij genoemde Firma kosteloos te bewonderen is. De ruime tenten, waarin J worden tentoongesteld, beslaan meer dan 600 vierk. meter oppervlakte en bevatten meer dan 3000 tulpen in ongeveer 1500 soorten. Daaronder komt eene afzonderlijke verzameling voor van tulpen, die inde vorige eeuw in Engeland eni Nederland in tiek waren en waarvoor toen onzinnig hooge prijzen werden beiteed. Die inde gelegenheid is eeus een kijkje te nemen – tot ongeveer half Juni ,s daartoe nog gelegenheid verznirae dit niet. Bij de algemeen geuitte en helaas gegronde klachten over stilstand in handel en nijverheid, waaronder ook de Landbouw lijdt en die, wat de laatste betreft, voor een gedeelte i» toe te schrijven aan concurrentie van Amerika, Australië enz., is het nuttig om op tijdsomstandigheden te letten, die een betere toekomst doen verwachten Teen paar opstellen inde Frov. O. en Zw. Courant wijst de heer A D van Assendelft de Koningh op de steeds toenemende bevolking van beide genoemde werehldeelen en toont met cijfers aan, dat binnen met al te langen ijd vooral Noord-Amerika inde plaats van graan en vee mtvoeren, vooral het laatste zal moeten «voeren. «Bij evenredig (bij thans vergeleken) toenemen der bevolking zal” zoo lezen wij in n°. 127 der genoemde Courant) «de bevolking van de Vereenigde Stat™ van Noord-Amerika omstreeks 100 milhoen zielen bedragen terwijl het land slechts produkten oplevert voor 70 milhoen menschen. De sterkste Ser van vee had plats in 1880, toen 445 000 stuks even vee, weri mtgevoerd terwijl iti 1881 die uitvoer reeds verminderde tot 283 OÜU stuks . Hierbij komt no» de omstandigheid, dat het vee met evenals graan germmen tijd kan bewaard worden om de markt in tijden vau schaarschte er mede te voorzien. Wellicht deelen wij ia een volgend Maandblad een en ander uit de belangwekkende beschouwingen van den heer v. A. d. K. mede. (Red.)

Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen vau 18 April tot 14 Mei 1887 , ’s morgens 8 uur.

° i aq k mm waarvan 9/10 inde eerste helft van Mei. Behalve door sas« ;é1 ta Maart heeft “ °°vr veel medegewerkt. De gewassen op den akker beloven tot noD toe goed.

95