is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1887, no 11, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JUTLANDSCHE PLANTHARK.

verspeend kan worden wanneer de onderlinge afstand 2 Va, dan wanneer deze 5 cM. bedraagt, meent de ondergeteekende toch dat int algemeen aan laatstgenoemden afstand de voorkeur te geven is. De ruimere stand der jonge plantjes weegt ruimschoots op tegen de meerdere kosten, die slechts uiterst gering zijn. Volgens den heer Thygeson kan een geoefend arbeider, bijgestaan dooreen jongen, die het inhangen der plantjes bezorgt per dag 12—18000 grove dennen verspenen en hoewel een dergelijk aantal door minder geoefende arbeiders op verre na niet bereikt wordt, kan de ondergeteekende toch uit eigen ervaring verzekeren dat een slechts weinig geoefend arbeider, bijgestaan dooreen ISjarigen jongen, per uur 700 grove dennen verspeende! een resultaat dat in vergelijking met het aantal plantjes, dat volgens andere methoden in denzelfden tijd verspeend kan worden, als zeer gunstig te beschouwen is. Rekent men 10 werkuren per dag en neemt men ’t loon vaneen arbeider op 70 ct., dat vaneen jongen op 30 ct. aan, dan bedragen de kosten van het verspenen per 1000 stuks slechts 14 cent. Men mag verwachten dat bij eenige oefening de kosten nog aanmerkelijk zullen verminderen. Ook de proeven, die men te Neustadt Eberswalde met de Jutlandsche planthark genomen heeft, gaven een gunstig resultaat; door 2 vrouwen werden per dag 5500 planten verspeend, zoodat de kosten per 1000 (bij een dagloon van 80 Pf.) 29 Pf. of 17 cent bedroegen. Bij gebruik van het gewone poothout werden door 2 vrouwen, in denzelfden tijd, slechts 1956 planten verspeend, zoodat de kosten in dit laatste geval op 88 Pf. of 53 cent per 1000 kwamen te staan. Voor het verspenen van Ijarige grove dennen verdient de Jutlandsche planthark in meer dan een opzicht aanbeveling; niet alleen is het mogelijk om met dit gereedschap in korten tijd een groot aantal planten te verspenen, maar buitendien heeft men volkomen zekerheid (1), dat de wortels niet omgebogen of verward worden en dat alle plantjes op dezelfde diepte komen te staan. Aangezien de voordeelen, welke aan ’t gebruik van de planthark verbonden zijn, voor een groot deel verloren gaan, wanneer de onderlinge afstand der insnijdingen meer dan 5 eM. bedraagt, is dit gereedschap minder geschikt om gebruikt te worden bij ’t verspenen van planten, die ouder dan 2jarig worden uitgepoot; in dergelijke gevallen verdient het door Förster Eek te Gera geconstrueerde werktuig, dat ineen volgend nommer beschreven zal worden, meer aanbeveling. Hoewel de aanplantingen met Ijarige grove dennen niet zelden even goed gelukken als die met 2jarige, valt toch niet te ontkennen dat onder minder gunstige omstandigheden de 2jarige en vooral de 2jarige verspeende planten de voorkeur verdienen. Dat de verspeende planten eene grootere waarde bezitten dan die, (1) ladien men slechts zorg draagt dat de diepte der grepjes minstens gelijk is aan de lengte der wortels. 11*

163