is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 2, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GENOOTSCHAP VAN NIJVERHEID IN DE PROV. GRONINGEN.

5, over de minder gunstige uitkomsten van het draineeren met steenen buizen inde oude Dollardpolders. Onze beschikbare plaatsruimte laat, ten minste thans, niet toe om over de antwoorden op deze vragen uitte weiden. Alleen wenschen wij, in verband met hetgeen op bl. 14 (vorig Maandblad) medegedeeld is omtrent de kuituur van Grassen voor zandwinning, hier de volgende cijfers over te nemen (Handelingen blz. 100). De opbrengst van 95 Are land, in 1886 door den heer J. van Hoorn te Gasthuizen met Beemdlangbloera (Festuca 'pratensis) boteeld, was 854 KG. zaad; handelsprijs f 80.— a ƒ 90. de 100 KG. Ook op de van verschillende zijden gedane voorstellen tot het nemen van met zorg overdachte voederingsproeven van vee met gebruikmaking der veebascule in verband met vraagpunt 4) wilden wij nog wel even. de aandacht vestigen. Kam het Hoofdbestuur zelf of eene daartoe benoemde Commissie de leiding van, of ten minste de nauwkeurige aanwijzing omtrent de bedoelde proeven ter hand en wilden dan eenige veehouders de proeven met hun vee nemen, dan zouden uit de uitkomsten zonder twijfel zeer veel praktische, nuttige gevolgtrekkingen te maken zijn. Mocht de reeds lang gekoesterde wensch der Groninger landbouwers naar het bezit vaneen eigen Landbouw Proefstation tot vervulling komen, waartoe thans groote kans schijnt te bestaan, dan zou zulk een Proefstation bij deze en dergelijke proefnemingen veel hulp en voorlichting kunnen verschaffen. De résumés, opgemaakt uit de antwoorden op twee vraagpunten, die reeds ineen vorig jaar behandeld zijn, nl, het al of niet wenschelijke van onderlinge veeverzekeringsfondsen en de middelen tot het doen vermeerderen van het ledental van het Genootschap, zijn eveneens de lezing overwaard. Het oordeel over de veeverzekeringsfondsen luidde over het algemeen ongunstig, ten minste voor de eigenaars van groote veekudden, en wat het tweede punt aangaat, wenschie men o. a. aaneensluiting of ten minste samenwerking van de verschillende Groningsche Yereenigingen, die in het belang van den Landbouw werkzaam zijn. Verslagen, handelende over de uitkomsten in 1886 verkregen op het Proefveld der Afd. Leens en betreffende de Spaarkas te Leens, alsmede van den wedstrijd met werktuigen voor het zuiveren van granen te Delfzijl gehouden , en eindelijk eenige stukken, rechtstreeks van het Hoofdbestuur uitgaande, besluiten het belangrijke Verslag der „Handelingen’'. Nog een ander Verslag van het Genootschap is-in de vorige maand verschenen. Zooals men weet, worden op 6 verschillende plaatsen in de provincie Groningen, volgens een vast, door eene Commissie opgemaakt plan, bemestingsproeven genomen met verschillende handelsmeststoffen in vergelijking of in verbinding met Straatvuil, Wierdegrond (of Terpaarde) en met oude Dollardklei. Proefveld I (de volgorde is die van het hier behandelde Verslag) werd in 1887 aangelegd, 111 in 1885, VI in 1883 en 11, IV en Vin 1882. Jaarlijks worden ineen duidelijk overzicht de uitkomsten bekend gemaakt; uit het nu verschenen 6e Verslag deelen wij een en ander ineen volgend Maandblad mede.

22