is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 4, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BBMESTINGSPBOEVEN IN GRONINGEN.

1882 Haver, bemest; ’B3 Aardappels; ’B4 Rogge; ’B5 Aardappels; ’B6 Erwten; ’B7 Aardappels. Hier was de uitkomst, dat van de kosten der volgende meststoffen werden terug verkregen van: Geconcentreerde Kali en Opgeloste Peru-guano 116 2 pCt.; Straatmest, halve bem. 109.3 pCt., Straatmest halve bemesting -f- Geconc. Kali -|- Gestoomd Beendermeel 87.2 pCt.; Geconc. Kali -+- Superphosphaat 70 pCt.; Geconc. Kali -f- Gest. Beendermeel 68.2 pOt.; Straatmest, volle bemesting 67.6 pCt., Stalmest, volle bemesting 62.6 pCt. (De Stalmest staat hier dus weder onderaan. Dat zoowel de bemesting hiermede, evenals de volle Straatraestbemesting voor de halve Straatmestbemesting moesten onderdoen bewijst, dat het hier gebruikte land geen hooge kosten voor bemesting kon goedmaken, of liever, dat men er met minder van die meststoffen zou kunnen volstaan met bijvoeging van Geooncentr. Kali en Opgeloste Peru-guano of inde plaats van de laatste Opgelost Beendermeel. Red.) Proefv. YI, zandgrond, Glimmen, gemeente Haren. Gewassen: in ’B3 Haver, bemest; ’B4 Aardappels; ’B5 Paardenboonen;’B6 Zomerrogge; ’B7 Aardappels. De uitkomsten waren, dat de bemestingskosten werden vergoed bij: Stalmest -f- Chilisalpeter voor 102.1 pCt.; Stalmest -f- Opgeloste Peru-guano 95 3 pCt.; Stalmest -+- Gestoomd Beendermeel 81.1 pCt.; Stalmest alleen, volle bemesting 65,2 pCt.; Stalmest -(- Engelsch mengsel II (1) 62.1 pCt.; Stalmest alleen, nog geen bemesting, 46.9 pCt.; Engelsch mengsel II alleen 42.3 pCt. (Op beide laatstgenoemde afdeelingen is waarschijnlijk te weinig mest gebruikt, maar overigens levert deze proef weder belangrijke uitkomsten. Ook hier leverde, even als op Proefv. Y, eene volle bemesting met Stalmest (15 000 KG. op de H.A.) minder voordeel op dan eene bijna 3/,j Stalmestbemesting (10 500 KG. op de H.A.) vereenigd óf met Chilisalpeter, of Opgeloste Peru-guano of Beendermeel. Red.) Aan de korte opmerkingen, boven bij de beschrijving van iedere bemestingsproef gedaan, wenschen wij nog slechts weinig toe te voegen. De verkregen uitkomsten leveren op nieuw het bewijs, dat dikwijls het gebruik van Hulpmeststoffen tot aanvulling van den Stalmest voordeelig kan zijn en men zoodoende voor een gedeelte het geld voor de dure Stalmest kan besparen Dat dit niet altijd het geval is, is even zeker, en door redeneering alléén kan het niet met zekerheid uitgemaakt worden wanneer dit wel en wanneer dit niet geschieden zal. Soort en gesteldheid van den grond, soort van gewas, in het bijzonder ook de weersgesteldheid, lokale en andere omstandigheden oefenen ieder voor zich een meer of minder grooten invloed op de uitkomsten uit, invloeden die men wellicht nog het best, bij het nemen van proeven volgens de methode van Prof. Wagner (2), maar toch nimmer geheel in zijne macht heeft of kan beoordeelen. Nauwkeurig waarnemen, vooral (1) Samengesteld de 1000 KG. uit 500 KG. Superphosphaat, 250 KG Kalizout n°. 3 en 250 KG zwavelzure Ammoniak. (2) Inde brochure van Prof. Wagner over de «Thomas-Slakken”, vertaald op verzoek van- en kosteloos verkrijgbaar bij de tirma Wm. H. Müller & C°. te Rotterdam, vindt men eene korte beschrijving van deze methode.

59