is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 4, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIEN. Prijs per regel 20 cent..

Thomas Phosphaatmeel „merk Hoescli”. Wij berichten hiermede den Landbouw, dat de firma VAN NIBVELT & CO., te Dordrecht, en verdere filialen, ais eenig Importeur voor Nederland en de Koloniën, met den verkoop van het door ons bereid wordende „Thomasphosphaatmeel” belast is! Onze meststoffen stellen wij onder Controle van het Rijksproefstation te Wapeningen. üorimnnd, 2 Januar. 1888. EISEN & STAHLWERK HOESCH, thans Aotien Gesellschaft. Refereerende aan bovenstaande Annonce, hebben wijde eer onze firma voor leveringen van Thomasphosphaatmeel dringend aan te bevelen. Alle leveringen geschieden desverkiezende franco bestemming. Proefhaleu worden tegen billijke vergoeding spoedigst geleverd. Dordrecht, 2 Januari 1888. YAN NIEVELT & C°. In alle kantons van Nederland worden soliede AGENTEN en Wederverkoopers gevraagd.

J. Nagel Jr., Arnhem, Zaadhandelaar. 32ste Jaarlijksche Prijs-Courant VAN , 24 Graszaden, 14 Klaverzaden, 18 Boomzaden, 14 Zadenv. voedergewassen, enz.

Or. V. BRUINSMA, De Boter-en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, Noorohoff & Smit. ƒ 1.50. BASCULES bijBECKER&BUDDINGH, ARNHEM. OSZE VOGELS. De nuttige eu schadelijke. Door Dr. W. C. H. STARING. 64 bladz. ƒ 0.50.

Bij de firma W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle is yersclienell de derde herziene druk yan ENKLAAR’S TUINBOEK. Volledige beschrijving van het tuinwerk in het algemeen, van het kweeken van meer dan 70 verschillende tuingewassen EN YAN DE BROEIERIJ ONDER VLAK GLAS. DOOR W. BOOMKAMP. 179 bladzijden. Prijs f 0.90. Het Maandblad kost per jaarg. ƒ 1.50, franco p.p. f 1.80. voor Landb -Mij™., die vooralle Leden inteekenen, slechts ƒ 0.36, fr p.p ƒ0.54. Uitgave van W. E. J. Tjeenk Willink, te Zwolle.