is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 6, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R, W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Redactie aan eerstgenoemde te Wageningen.) AdverUnüén aan den Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. 1888. N°. 6. DE HANDSEPARATOR YAN DE LAYAL MET LIGGENDEN TROMMEL. 11. De beide voornaamste, voor handenarbeid ingerichte Separators die met een rechtopstaand- en die met een liggend ronddraaienden trommel, beide geschikt om er ineen uur tijds 100 tot 150 kilogr. versche melk mede af te roomen werden het eerst in werking vertoond op de landbouwtentoonstelling te Stockholm in 1886. De Handseparator met rechtopstaanden trommel is reeds in dat jaar op blz. 161 van ons Maandblad afgebeeld. Yan dezen komt de inrichting van den trommel, waarin bij het snel ronddraaien de room wordt afgescheiden, overeen met die van den reeds langer bekenden en veel gebruikten Separator, die door stoomkracht of bij uitzondering dooreen paard ineen rosmolen in beweging wordt gebracht. (Yergel. blz. 49 e. v.v. Maandblad 1881.) De Handseparator met liggenden trommel, waaromtrent thans mededeelingen volgen en die in ons vorig Maandblad op blz. 65 is afgebeeld, schijnt wel een weinig in zijn nadeel te hebben, dat er meer handigheid en oefening toe wordt vereischt om er goed mede te werken. Daartegenover staat echter het niet geringe voordeel, dat er aanmerkelijk minder krachtsinspanning vereischt wordt om er mede te werken. Bij deze gelegenheid zij er nogmaals op gewezen, dat over het geheel handenarbeid tot beweging van dergelijke werktuigen af te keuren is. Dit geldt niet alleen voor Handseparators, maar ook voor Handdorschmachines, Handhakselsnijders (met ronddraaiende messen) enz. Moet er een eenigszins groote hoeveelheid melk dagelijks verwerkt worden, dan verdient stoomkracht boven handenarbeid de voorkeur. Dit mag niet uit het oog worden verloren. Maar is er niet meer melk af te roomen dan men met een Handseparator dagelijks b. v. ineen uur tijds doen kan en heeft men overigens geen of weinig werk voor een kostbare stoommachine, dan komt onzes inziens, de Handseparator met liggend (of horizontaal) draaienden trommel het eerst in aanmerking. Bij dezen wordt de beweging – veroorzaakt door het ronddraaien aan de kruk van het groote wiel van de eene horizontaal Maandblad. 0