is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 7, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEMESTIffGSPROEYEN BIJ TABAK.

6e. Kalisalpeter heeft (in het eerste jaar) niet veel beter gewerkt dan Chilisalpeter. 7e. Kalizout heeft (in het eerste jaar) niet noemenswaard voordeel opgeleverd of meer opbrengst gegeven. In 1887 waren de resultaten als volgt: Ohr ner Kosten v. Winst of GEBEZIGD WERD: HA Jf^Zert min guldens. in guldens. Halve Stalmest 21)37 215 ... Id. en Kalizout 2925 255 -h 103 « » Chilisalpeter 2434 255 66 • " Kali- en Chilisalpeter 2673 272 20 " " Chilisalpeter, Kalizout 2748 295 17 Halve Stalmest, Groene bemesting, Chilisalpeter, Superphosphaat 3239 287 + 139 Naast volle Stalmest. Volle Stalmest 2593 345 115 ld. en Kalizout 2666 385 18 " " Chilisalpeter 2292 385 109 " " Kali- en Chilisalpeter 2614 402 53 " " Chilisalpeter, Kalizout 2113 425 221 Halve Stalmest, Groene bemesting, Chilisalpeter 2619 273 44 Over 1887 zijnde conclusies, uit bovenstaand lijstje op te maken: le. Halve Stalmest is finantieel beter dan volle bemesting daarmee. 2e. Kunstmest naast halve Stalmest is beter dan naast volle. 3e. In afwijking van het resultaat van het le jaar gaf Chilisalpeter minder opbrengst. 4e. Kalisalpeter was ditmaal iets gunstiger dan Chilisalpeter. SC.5C. Kalizout, ’t welk ’t 1® jaar nadeelig heeft gewerkt, was het 2e jaar gunstig, waaruit valt op te maken, dat kali nawerking vertoont. 6e. Superphosphaat heeft zeer gunstig gewerkt. Ofschoon enkele onregelmatigheden, als weersgesteldheid, tijd van poten enz., niet zijn weg te cijferen, is de commissie toch van oordeel, dat de proeven het geld waard zijn, door de afdeeling eraan besteed. Wat de kwaliteit der tabak betreft, zijn nog geen overeenstemmende resultaten verkregen. Blijkbaar echter kan men, ook door het bezigen van gedeeltelijk kunstmest, tabak van even goede of betere kwaliteit voortbrengen. De conclusies, hoewel nog een weinig onzeker, zijn geenszins ten nadeele van de kunstmest. In elk geval is reeds gebleken als een groote fout: verkwisting van Stalmest. De heer Mayer deelde vervolgens nog mede, dat de proeven, welke thans te Wageningen voor de 3e maal worden gedaan, te Eist bij Rhenen, op de Plantage Willem 111, op dezelfde wijze, maar op veel ruimer schaal worden genomen dooreen oudleerling van de Eijkslandbouwschool. (Ook heeft men te Eist, op advies van Prof. Mayer, de mozaiek-ziekte (roest) inde tabak met goed gevolg bestreden, door telkenjare nieuwe aarde inde bakken te doen). De resultaten van de bemestingsproeven te Eist, zullen door Prof. Mayer na afloop worden bekend gemaakt.

109