is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 10, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lETS OVER HET KNEDEN DER BOTER.

wijze bevorderd worden. Slechts bij een juist watergehalte en bij eene goede physische gesteldheid, of, zooals zich Professor Dr. Segelcke uitdrukt „mechanische structuur” (mekaniske bijgning) verkrijgt de boter de eigenaardige glans en de fijnheid, zooals die door de boterhandelaars gewenscht wordt.” Deze weinige woorden van den bekenden directeur van het zuivelbereidings-laboratorium der universiteit Königsberg toonen ons reeds hoe lichtzinnig dikwijls met het kneden wordt te werk gegaan. Men moet echter de vaardigheid bewonderen van botermaaksters, die zonder gebruikmaking van de hulpmiddelen die de techniek tegenwoordig aanbiedt, in heete zomermaanden, zonder aanwending van kunstmatige afkoeling, uit melk of room waarvan het botervet van nature week is, alleen door handenarbeid nog een product weten te verkrijgen, dat grootendeels aan de gestelde eischen voldoet. Hoe velen zijn echter minder gelukkig met hunne bewerking en worden de dupe van de steeds toenemende concurrentie! Er is zeker geen land, waar de bewerking der boter, vooral in de zomermaanden, ter verkrijging vaneen regelmatig goed product, meer zorg vereisoht, dan ons land met zijne laag gelegen, vaak geile weilanden. We behoeven ons daarom niet te verwonderen dat de Friesche zuivelfabrieken, met hun ijsvoorraad en hunne kneedmachines, waar de boter, behoorlijk afgekoeld, bewerkt kan worden, meestal een beter product leveren dan de boerderij, waar deze hulpmiddelen niet te vinden zijn. Met betrekkelijk geringe kosten kan men zich zoo’n kneedmachine aanschaffen, zoodat het onbegrijpelijk is dat men ze in boerderijen nog zoo weinig aantreft. Er zou zeker heel wat minder doodgekneede („üeberarbeitet”) boter ter markt worden gebracht en wanneer tegelijkertijd inde zomermaanden voor meer koelte bij de bewerking gezorgd werd, de Engelsche boterhandelaar wellicht minder klagen, dat de boter zonder de noodige „body” wordt afgeleverd. Delft, 17 Sept. ’BB. (Aankondiging van firma’s die tegenwoordig in verschillende modellen de beste boterkneders die er bestaan te koop aanbieden, vinden onze lezers op de voorlaatste bladzijde van dit Maandblad. (Red.)) HET ZUIVELBOEREN IN DENEMARKEN (1). Het zuivelboeren in Denemarken heeft, inden jongsten tijd, meer en meerde aandacht getrokken in landbouwkringen. De Deensche manier van boterbereiding vindt in die kringen geen algemeenen bijval, maar goed of kwaad, geeft zij uitkomsten waarmee gerekend moet worden. Deensche boter staat nommer één, als een paal boven water. Dit feit kan niet worden weggeredeneerd. Alles nu, wat strekken kan om het op te helderen, is belangrijk. Vandaar, dat ik hier de aandacht wensch te vestigen op het zaakrijke verslag van den Britschen consul A. P. Inglis te (1) Overgenomen uit »De Boterhandel”.

146