is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 10, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A DYERT RNTI EN. Prijs per regel 20 cent.

let goedkoopste Beendermeel wordt geleverd in -prima kwaliteit door de LIJM- EN GELATINEFABRIEK DELFT. UITERST FIJNE BEMALING. Zeer geschikte bemesting voor Wintergranen, a Contant met 5 °/0 tot 10 °/0 korting, naar gelang der hoeveelheid.

Zaaiwerktuigen voor zware en lichte gronden, Diep-, Uni- Q A HIFC versaE Tweehuizige en Drie-DAÜA. u scharige Schil- of Stoppelploegen worden uitsluitend geleverd door LOUIS NAGEL & C»., ARNHEM , of door hunne Agenten.

, ONZE VOGELS. De nuttige en schadelijke. \ Door Dr. W. C. H. STARING, 64 bladz. ƒ 0.50. j Dr. V. BRUINSMA, De Boter- en Kaas' bereiding met afbeeldingen. Groningen, Noordhoi'F & Smit. ƒ 1.60. ’ BASCULESbijBECKER&BUDDINGH> ARNHEM.

Uitgaven van W. E. J. TJEENK WILLINK te Zwolle. VERSLAG DEE COMMISSIE belast met een onderzoek . naar de mogelijkheid om HEIDE-ONTGINNING TE DOEN DIENEN ALS MIDDEL TOT WERKVERSCHAFFING. Uitgegeven volgens besluit van de Algemeeue Vergadering der Maatschappij van Nijverheid, gehouden te Alkmaar in 1885. Prijs /' 0.60. OVER DE DOELMATIGSTE WIJZE VAN Ontginning onzer Heidevelden. HANDLEIDING VOOR HEIDEONTGINNERS. DOOK F. A. HOLLE MAN. Prijs f 0.50. Het Maandblad kost per jaarg. f 1.50, franco p.p. f 1.80, voor I.andb -Mijen., die vooralle Leden iuteekenen, slechts ƒ0.36, fr.p.p f 0.54. Uitgave van W. hl J. Tjeenk Willink, te Zwolle.