is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 11, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

ziclite van de litteratuur over bemesting, een onderdeel der landbouwwetenschap trouwens, dat van het allergrootste gewicht voor den landbouw is. Het spreekt wel van zelf, dat er niet altijd veel kaft worden medegedeeld, hetgeen bepaald nieuw is; maar ook herhaling van min of meer reeds bekende dingen en vooral een overzicht vandoor verschillende personen en op verschillende plaatsen opgedane ondervinding, kunnen van veel en groot nut zijn. Dit laatste, hot verzamelen van de uitkomsten vaneen groot aantal proefnemingen en het maken van gevolgtrekkingen daaruit, die voor de praktijk van den landbouw van belang zijn, geldt voor het boekje waarvan onder n°. 1 hierboven de titel is opgegeven. Op de wijze waarop de bedoelde gevolgtrekkingen gemaakt worden komt natuurlijk alles aan. Doch niet alleen dat drie mannen die in het buitenland op landbouwgebied reeds lang hunne sporen verdiend hebben, de grondstof voor het boekje leverden, terwijl het door Dr. L. Mulder, vroeger redacteur der Landbouw-Courant, voor Nederland vertaald werd, maar ook de inhoud van het boekje bewijst,_ het werk in goede handenwas. Overigens handelt het niet uitsluitend over chilisalpeter alleen maar ook andere hulpmeststolfen, die tegelijk met de chilisalpeter gebruikt moeten worden, vooral de verhouding onderling, worden vermeld en zoover dit noodig is besproken. De uitgaaf van 40 ct., waarvoor het boekje te bekomen is, zal zeker niemand zich beklagen. Yan geheel anderen aard is het tweede bovenaangekondigde boekje, dat uitsluitend voor schoolgebruik bestemd is en afzonderlijke stukjes over verschillende landbouwonderwerpen bevat. Niet alle onderwerpen zijn even gelukkig behandeld: sommige wetenschappelijke verklaringen vooral op het gebied van Plantkunde, Scheikunde en Natuurkunde, alsmede sommige bijzonderheden uit de bemestingsleer, zijn niet altijd volkomen juist. Wel is waar steunt de schrijver blijkbaar eensdeels op de reeds door de leerlingen verkregen kennis van de genoemde hulpwetenschappen en anderdeels op de voorlichting van hunne onderwijzers bij de behandeling der verschillende onderwerpen, maar het is onzes inziens zeer de vraag, of men niet van den schrijver zelf op verscheidene plaatsen in het boekje een meer duidelijke en vooral meer juiste verklaring van sommige zaken mocht verwachten. Steller dezer aankondiging maakte een lijstje van opmerkingen, waarmede hij gaarne bij een eventueelen 2e” druk den schrijver in kennis wil stellen. Yerder komen er nog al eenige drukfouten in voor, die vooral uiteen schoolboekje met meer zorg verwijderd behoorden te worden. Bovenstaande opmerkingen mogen nu evenwel niet den indruk maken, alsof het boekje werkelijk af te keuren ware. Integendeel, het bevat zeer veel goeds, en onder leiding vaneen in deze zaken kundig onderwijzer, zal het ongetwijfeld bruikbaarder blijken te dan de reeds bestaande, grootendeels verouderde schoolboekjes of liever leesboekjes over den landbouw. Vooral de beschrijving der van ouds bekende en nieuwere landbouwwerktuigen die blijkbaar door den schrijver met voorliefde zijn bestudeerd verdient allen lof, zoomede in het algemeen enkele uitdrukkingen uitgezonderd hetgeen over de bemesting wordt gezegd.

172