is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1888, no 12, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROENE BEMESTING YAN ROGGE MET LUPINEN.

als groene bemesting en goedkoopen stikstofvrijen kunstmest, rogge niet onbelangrijk goedkooper voortbrengen, dan bij bemesting met stalmest, zooals dit gewoonlijk geschiedt. 2. Hierbij gaat echter een jaar verloren, omdat lupinen inden herfst na den rog geoogst en vóór het zaaien der volgende rogge, zich niet spoedig genoeg ontwikkelen kunnen om als eene red.elijke bemesting dienst te kunnen doen; hieruit volgt, dat deze wijze van bemesting slechts toepasselijk is op goedkoop land, waar het renteverlies vaneen jaar niet veel uitmaakt. 3. Het voordeel, dat wij op het oog hebben, is gedeeltelijk ook om theoretische redenen goed in te zien, daar de stikstof, het duurste bestanddeel van den stalmest, door de lupinen in groote hoeveelheden wordt verzameld, zoodat dit gewas slechts behoefte heeft aan de veel goedkoopere aschbestanddeelen. Deze stellingen worden verder gestaafd, zooals ik reeds heb aangestipt, door andere proefnemingen, met hetzelfde doel genomen als de onze en waarvan ik enkele oudere heb beschreven in mijn verslag aan den Voorzitter der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw, hetwelk echter nooit tot kennis van eene grooteren kring van belanghebbenden is gekomen (1). Verslag van D. Engelen over den herfst van 1886. In Dec. ’B4 werd oen stuk zeer mager „oudhoevig” land, beboerende tot de hooge zandgronden nabij Lunteren, 25 c.M. diep omgeploegd, en met 500 Kilo Kaïniet per H.A. bestrooid en in ’t begin van Mei ’B6 met lupinen bezaaid, die een redelijk gewas opleverden. Half Sept. werden die lupinen ondergeploegd en het land met rogge bezaaid. De rogge stond dezen zomer over het algemeen voor Vs te dun en bleef zeer kort van stroo. Dit was ook het geval bij onze proefneming. De opbrengst was als volgt perthektare: 15 hektoliter rogge en ruim 1500 Kgr. stroo, welke eene marktwaarde hebben van 15 hectol. a ƒ 5.75 ƒ 56.25 1500 kilo stroo af 13 de 500 kilo " 39- f 125 26 Deze opbrengst vorderde de volgende uitgaven: Bewerking van den grond ƒ 19- 500 kilo Kaïniet " 17.50 2 jaar landhuur , "20 2 hectol. lupinen " 24. 2p " zaairogge "15. Maai- en dorschloon " 1ü.50 ~f 109. (1) Door den voorzitter der Maatschappij is dit verslag verzonden aan de afdeeling Neder-Veluvve; later is dit vermoedelijk tengevolge van het overlijden van den toenmaligen voorzitter dier afdeeiing, zoek geraakt. Ik richtte mij juist tot het bestuur dier Maatschappij, omdat in haar provincie de meeste arme roggegronden gevonden worden, hopende dat daardoor het vraagstuk inde handen der meest belanghebbenden zou komen.

181