is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 1, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bldst’s voedbe-pers.

Lindenhof per paar hef hoornen f 24, stelsel van Blunt per paar hefboomen f 72, dan schjjnt het laatste verreweg het duurste. Doch men bedenke dat men in het eerste geval met een enkel paar hefboomen hoegenaamd niets kan uitrichten, maar 7 van die paren noodig heeft voor een mijt van 100 000 Kg. Ook de aanduiding van 1 paar hefboomen bij het stelsel van Blunt voor f 72, is niet volkomen juist, omdat daarmede bedoeld wordt al het ijzerwerk dat met één paar hefboomen noodig is voor eene pers, waarmede meer dan 100 000 Kg. groenvoeder kan ineengeperst worden (1); het houtwerk dat men vooral sterk genoeg moet laten maken is onder die som niet begrepen. Volgens de uitkomsten van de door mij genomen proef, is het voor mij aan geen twijfel onderhevig, of deze wijze van bewaring van groenvoeder is voor den landbouw van zeer groot nut. Groote verliezen ten gevolge vaneen natten oogsttijd worden er door voorkomen, omdat zjj den landbouwer van de onbestendigheid van het weder onafhankelijk maakt. Zij stelt hem in staat om van den eenen oogst tot den anderen aan zijn vee een gelijkmatig, zoet, aromatisch groenvoeder te geven, dat in voederwaarde niet behoeft onder te doen voor best hooi met mangelwortels en daarom niet dan voordeelig op het organisme der dieren en op de melkopbrengst werken kan, dat bovendien werk, moeite en geld bespaart en eindelijk ook geen gevaar voor schade door brand oplevert, waaraan steeds het hooi blootgesteld is. Dit zijnde gronden die mij er toe aanleiding geven om mij een tweede Blunt’s patent-pers aan te schaffen.” Tot zooverre de voordracht van den heer Westernacher. (Wordt vervolgd.') AAN DE REDACTIE! Aanhoudend spreekt men van malaise en druk in het landbouwvak, maarde landbouwer zou zelf veel kunnen medewerken om de laatste op te heffen en de eerste te vernietigen, als ieder in zijne omgeving maar eens naging wat aldaar te verrichten kan vallen tot welzijn van zijn vak. Bij voorbeeld hier inde gemeente Moergestel liggen er circa 3000 bunders broekgronden aaneen, die thans niet veel meer opleveren dan wat hout en turf. Vroeger waren dit matig goede weilanden en kwamen de boeren uit de provincie Antwerpen en andere omstreken die velden hooien, zoodat zij jaarlijks circa 100 000 guldens opbrachten. Nu zal men vragen waarom is zulks nu niet meer het geval. Dat zal ik u eens verhalen. Door die gronden liep een riviertje genaamd de Oude Stroom, doch vroegere gemeentebesturen hebben het zuiverhouden verwaarloosd, zoodat het water zijn behoorlijken afvoer niet meer had, en die landen als het ware ineen moeras herschapen werden. Nu zal men zeggen: waarom sloegen de eigenaren dan de handen (1) Met twéé paren hefboomen zooals bovenstaande figuur eene mijt voorstelt kan men op deze wijze 200 000 K.g, groenvoeder bergen. Hoe de persing met een paar hefboomen geschiedt, wordt met behulp vaneen paar figuren inde gebruiksaanwijzing, bij de genoemde firma kosteloos verkrijgbaar, volkomen duidelijk gemaakt. Red.

4