is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 2, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KWESTIE DER SUIKEREI ETEN-VERKOOP,

zijne te veld staande bieten te verkoopen, alvorens de voorschotgevende fabrikant met hem onderhandeld heeft, of 2e een ruim percentage te betalen van die voorschotsora, ingeval hij mét dezen geen akkoord treffen mocht.” De samenwerking vaneen aantal landbouwvereenigingen, die vooreerst met kleine voordeelen tevreden zijn en in allen gevalle den weg der gematigdheid wenschen te volgen, geeft moed, dat ineen niet te lang tijdsverloop, tusschen fabrikanten en landbouwers meer toenadering zal ontstaan. v-p korte mededeelingen. Met ingenomenheid maken wij weder attent op de Tentoonstelling van zaaigranen enz., die op 21 Febr. a. s te Zierikzee weder door de Centr. Tent. Vereen?.-Landbouwbelang zal gehouden worden. In het door ons van het Bestuur in dank ontvangen Programma zijnde navolgende artikelen daarop bepaald aangednid: Art. 4. Om op deze tentoonstelling te kunnen mededingen, moeten de inzenders voor of op 12 Februari 1889 bij den secretaris, den heer M C. Mulock Houwer te Zierikzee, eene sqhriftelijke opgaaf inzenden van: a. Het product dat zij wenschen m te zenden; b. de hoeveelheid die zij van het in te zenden graan of zaad ten verkoop beschikbaar hebben; c. den prijs franco Zierikzee en met inbegrip van emballage; d. het netto gewicht per hectoliter, de streek waar, en de soort grond waarop het gegroeid is; e. de namen van drie personen door hen geschikt geacht en gewenscht als leden der jury. Art. 13. Het bestuur belast zich ook met het aankoopen van zaaigranen enz. ter tentoonstelling, voor personen geen lid der vereeniging zijnde, zoowel binnen als buiten de eilanden wonende, tegen vergoeding van 5 pCt. voor bestellingen tot een bedrag van f 50. en van B pCt. voor bestellingen van meer dan f 50.—; mits vooraf voldoende zekerheid van betaling wordt gegeven. Uitgeloofde prijzen: Groep A. Voorraad die aanwezig moet zijn om te kunnen mededingen: 20 hectoliter. Gevraagd: Chevalliergerst inde provincie Zeeland en daarbuiten gegroeid; Zomergerst, Maartegerst. Groep B. Voorjaarszaaigranen. Peulvruchten, Lijnzaad en Pootaardappels. Hiervan worden alle monsters beoordeeld waarvan, naar het oordeel van het Bestuur, voldoende voorraad beschikbaar is. Groep C. Voorraad 50 kg. Gevraagd: Verzameling van landbouwzaden waarvan kiemkracht en zuiverheid is opgegeven onder controle van het Proefstation te Wageningen, Prijzen: zilveren en bronzen medailles, enz. Volgens berichten in sommige dagbladen zal ook vanwege de Friesche Mi), van Landb. te Leeuwarden eene Tent. van zaaigranen gehouden worden en wel op 22 Febr. as. 1 Hoewel wat laat door oorzaken, gedeeltelijk buiten onze schuld moeten wij toch nog met een enkel woord van lof melding maken van den 42«n jaargang van Dr. Staring’s landbouwalmanak, uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Landbouwschool Zij, onder onze Lezers, die dezen vertrouwbaren landbouwgids voor 1889 nog niet mochten bezitten, zullen goed doen zich er een aan te schaffen en er kennis mede te maken. Uit de advertentie in het vorig Maandblad blijkt de rijkdom van den inbond van den almanak. Een net plaatje met afbeelding van teenbanden om boomstammen als middel tegen den wintervlinder versiert den titel, terwijl een nieuw opstel over dit onderwerp, benevens een ander over "Varkens voor exportslachterijen” zeer de aandachtige lezing verdienen. Dat het opstel «Bepaling van den ouderdom der paarden naar het gebit” met de bekende duidelijke afbeeldingen nogmaals is opgenomen, zal zeker aan vele lezers aangenaam zijn. De firma L Nagel C°. te Arnhem zond ons eene circulaire van eene nieuwe weide-egge (Patent; Laacke) en uit Amsterdam ontvingen wij eene circulaire behelzende afbeelding en korte beschrijving met eenige getuigschriften van eene Centrifugale

30