is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 5, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KWESTIE DER SUIKERBIET EN-VERKOOP.

waardige houding de instemming en medewerking van alle weldenkenden verworven. Ineen der talrijke mededeelingen, berichten en berichtjes over de hier bedoelde kwestie in verschillende dagbladen en geschriften, wordt o. a. ook vermeld, dat Z. Excell. de Mm. van W. H. en N. van eene deputatie van Steenbergsche landbouwers, toen deze Z. Excell. kwam spreken over de oprichting vaneen landbouw-proefstation in hunne streken, met groote belangstelling zich _ over de suikerbietenteelt en de veel besproken contracten liet inlichten en daarbij tevens de toezegging gaf, dat Z. Exell. de aandacht der Staats-landbouwcommissie op de kwestie zoude vestigen. De fabrikanten zullen trouwens in het belang van hunne industrie en ten einde voldoende grondstof voor hunne fabrikatie te verkrijgen, op den duur wel genoodzaakt zijn, een wenig water in hun wijn te doen. Yolgens de laatste berichten in Maart, vlotte het met het sluiten van contracten zeer slecht, niettegenstaande f 13 en f 13.50, soms zelfs f 13.75 de 1000 KG. geboden werd (natuurlijk die, vandoor de fabrikanten geleverd zaad, geteeld zouden worden, met de gewone tarra foj de aflevering der bieten en zonder te letten op eventueel zeer hoog suikergehalte). Pogingen in het noorden van ons vaderland aangewend om daar met landbouwers contracten te sluiten, tegen ƒ 10 de 1000 KG. bieten, gaven wel eenig succes, doch er gaan reeds in die streken waarschuwende stemmen op, die de landbouwers tot voorzichtigheid aansporen. Zoo raadde b.v. Dr. G. W. Bruinsma inde Nieuwe Gron. Ct. aan, om de agenten van suikerfabrikanten te Bergen o/Z., die aan de landbouwers een opbrengst van 40 000 KG. bieten van de H.A. voorspiegelden, eens voor te stellen om voor eene hoeveelheid van minstens 30 000 KG. te garandeeren, een verschil van f 100 per HA. welk verschil in sommige gevallen nog wel hooger zou blijken té zijn, vooral bij het zeer kleine soort van bieten dat men genoodzaakt zal zijn te verbouwen. Ook schijnt er reeds door verscheidene fabrikanten in Noordbrabant land gehuurd te zijn voor ƒ 250 af 300 per K.A waarop zij voor eigen rekening bieten willen verbouwen. Oi hun deze wijze om grondstof voor hun fabrikaat te verkrijgen bevallen zal, is te betwijfelen; de ondervinding vroeger reeds opgedaan, moest hun dit leeren. Enkele contracten zijn ook reeds gesloten „op gehalte”, d. w. z. tegen een bepaalden prijs per 1000 KG. bieten, wanneer deze een bepaald suikergehalte bezitten en naar toenemende evenredigheid meer of minder, wanneer het gehalte hooger of lager blijkt te zijn. Dit is eigenlijk de eenig Jmste wijze van contracteeren, mits ten opzichte van de zoogen, „tarra de billijkheid in het oog wordt gehouden. In vorige opstellen is dit reeds meer uitvoerig in dit Maandblad aangetoond. Op deze wijze is echter, volgens den heer Lako (Maandblad der Holl. Ml), van Landb.), slechts een enkel contract gesloten, terwijl deze in het naburige Belgie vrij algemeen in zwang moet zijn. Een groot bezwaar tegen het tot stand komen van eene billijke regeling blijft altijd het voorschotstelsel. Vele landbouwers kunnen nu eenmaal niet meer buiten het voorschot, dat door de fabrikanten reeds, voordat de bieten staan te groeien, aan de teelders verstrekt

72