is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 5, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKTUIGEN YOOR BOTER- EN KAASBEREIDING EN MELKVERKOOP. (1)

Onder de zeer talrijke catalogi, welke wij voor en na ontvangen en waarop we nu en dan de aandacht vestigen, komen enkelen voor die onze belangstelling wekken, zeer enkelen waarbij wij uitvoerig meenen te moeten stilstaan. Tot de iaatsten behoort een van de catalogi van de firma Boeke en Huidekoper te Groningen. Geeft model n°. 209 van den 15 Maart j.l. ons eene beschrijving met taliooze afbeeldingen van karns, boterkneders, boterspanen, botertroggen enz., model n°. 210, eene catalogus van niet minder dan 128 bladzijden, biedt ons eene grootendoels volledige verzameling van werkt dgen bij de zuivelbereiding benoodigd met beschrijving, alsmede zeer vele belangrijke mededeelingen. Zoo lezen web. v. op bladz. 58 en 59 de onlangs in onze kroniek meegedeelde regels voor het botermaken in Engeland; bladz. 7 eene korte levensschets van Gustaaf de Laval, waarbij het portret van den grooten uitvinder der melkontroomers is gevoegd, enz. Yan de firma zelve lezen wij bladz. 1 het volgende, dat volkomen naar waarheid is meegedeeld: „Sedert de oprichting van onzen werktuigenhandel, door denbeer Boeke in 1862, heeft deze zich steeds beijverd, om een goeden raadsman te zijn voor hen die hunne zuivelbereiding willen verbeteren. Yan zijn jeugd af, praktisch en theoretisch zich daarvoor bekwaamd hebbende, gaf zijn benoeming tot Onder-Directeur der „Landhuishoudkundige School” te Groningen, waar hij door het bestuur met het onderwijs, o. a. van de zuivelbereiding belast werd, hem eene welkome aanleiding die studie voort te zetten en op de hoogte der wetenschap te blijven. Hij bezocht daartoe ook geregeld de groote tentoonstellingen in het buitenland en die plaatsen, eerst in het buitenland en later ook in Nederland, waar de boter- en kaasbereiding met de vereischte vakkennis en de beste werktuigen en gereedschappen beoefend wordt. Meermalen deed hij, op vereerend verzoek van landgenooten die dergelijke inrichtingen in Nederland wilden stichten, met hen buitenlandsche reizen, om hen in staat te stellen, van de ervaring van anderen partij te trekken, bij het maken van hunne plannen. Dat in Nederland deze pogingen gewaardeerd werden, moge blijken uit het feit dat wij thans reeds in staat en bereid zijn, de adressen vaneen groot aantal Nederlandsche Melk-inrichtingen, boter- en Kaasfabrieken op te geven, die hunnen inventaris geheel of ten deele van onze firma kochten en daarover zeer tevreden zijn. (1) Op verzoek en met volle overeenstemming met den inbond overgenomen uit de "Landbonw-kroniek” der Groninger Courant. Behalve de hier besproken Prijscourant zond de heer Boeke ons twee correctietabellen voor het gebruik van den lactodensimeter, de eene voor niet- en de andere voor wel afgeroomde melk. Voor hen die met den lactodensimeter het soortelijk gewicht bij 15° O. en daarnaar de waarde der melk wenschen te bepalen, is eene herleiding van het gevondene cijfer bij de temperatuur die de melk op het oogenblik der bepaling bezit noodzakelijk en daarvoor dienen beide tabellen. Zij zijn op de beide zijden vaneen stuk carton met duidelijke cijfers gedrukt en voor 10 ets. verkrijgbaar. (Red.)

74