is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 5, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUWCRISIS EN BESCHERMING.

Maandblad (1888 blz. 110) aangekondigde en te Heidelberg uitgegeven brochure van Prof. Mayer over dit onderwerp, waaraan door den heer v. A. groote belangrijkheid wordt toegekend, deelt deze zijne eigene gedachten mede over de vraag, of het tegenwoordig al of niet wensehelijk zoude zijn, de granen met een inkomend recht te belasten, die in hoofdzaak door de volgende zinsnede worden weergegeven: »Er gelden dus teu onzent overwegende redenen om zooveel mogelijk vast te houden aan het beginsel van vrije concurrentie en vrijen handel. Daaruit volgt echter niet «dat nooit van dien regel zon mogen worden afgeweken, mits voor ieder geval vooraf grondig zij onderzocht of werkelijk de voordeelen grooter zullen zijn dan de nadoelen, een praktijk, dien men o. a. ook bij de regeling der Indische pakketvaart heeft gehuldigd.” De schrijver besluit zijne beschouwingen met in overweging te geven: "of het onder de bestaande omstandigheden niet raadzaam zoude zijn een grondig onderzoek van regeeringswege zij het door middel der staatscommissie voor den landbouw of langs een anderen weg aangaande dit vraagstuk uitte lokken en verder te vertrouwen, dat zij ter ondersteuning van den landbouw die maatregelen zal voorstellen, waarvan zoodanig onderzoek de noodzakelijkheid aan het licht brengt en dit op een tijdstip waarop er kans is van slaven.” KORTE MEDEDEELINGEK. Voor diegenen onzer lezers die er over mochten denken om inden aanstaanden zomer eene proef te nemen met het in Maandblad n°. I en 3 van dit Jaar beschrevene stelsel van Blunt, om groenvoeder in gepersten toestand in mijten te bewaren, kunnen wij mededeelen zooals wij dezer dagen in eene advertentie in een Duitsch blad lazen dat het niet bepaald noodzakelijk is om vierkante of rechthoekige mijten te zetten, maar dat het stelsel ook op ronde mijten zeer goed kan worden toegepast. De firma Mayfarth & O. te Frankfurth a'/M., en zeker ook haar Agent voor den verkoop van Biunt’s voederpers de heer G. Stout te Tiel, is zeker gaarne bereid tot het geven van nadere inlichtingen. In dank ontvangen, behalve de reeds op hl. 74 uitvoerig besprokene van de firma Boeke §/• Euidekoper, prijscouranten van G. Stout te Tiel, over Dr. Rijder’s patent Amerikaansche droogtoestellen (o. a voor het drogen van groenten en ooft) en van •/. van Deijck te Westerhoven bij Eindhoven, van verschillende boschiouwen landbouwzaden. Verder afdrukken van opstellen, handelende over het betalen der melk naar vetgehalte, over de Lavai’s Stoomturbine separators en over den heer Laval zelf. Op een en ander komen wij nader terug. Eindelijk, kort voor het afdrukken van dit nr.. ter bespreking, een jaarverslag, opgemaakt door Prof. Dr. U'. Tleischmann over «Die Wirksamkeit des Versuchs-Molkerei zu Klemhof-Tapiau in Ostpreussen”, uitgegeven te Danzig hij A. W. Kasemann en een «Rapport de M. Ie baron Leon Peers du fonctionnement de la laiterie coöperatieve d’Oostcamp” (door den rapporteur zelf gesticht), uitgegeven te Brussel bij Alfred Vromant & C». Beide verslagen, die wij aan belanghebbenden zeer ter lezing aanbevelen, een uit Duitschland en een uit België, toevallig bijna tegelijkertijd verschenen, leveren het bewijs, dat men ook in het buitenland'doet wat men kan om de zuivelbereiding te verbeteren. Een verblijdend verschijnsel is het voor JSedeiland, dat nu reeds de fabriekmatig, voor gemeenschappelijke rekening bereide boter te Londen beter betaald wordt dan andere uit Nederland afkomstige, echte boter.

78