is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 6, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOlï T E MEDEDE KLINGEN.

landsche boter , nog niet met volkomen zekerheid ontdekt (1), maar wij mogen verwaehfen dat de onderzoekingen hieromtrent waartoe ook het nieuwe Landbouwproefstation dat zich bijzonder zal bezig honden met alles wat de zuivelbereiding betreft, zeker goede diensten zal bewijzen wel meer licht zullen verspreiden, zieker is echter de invloed van betere bereiding in ons vaderland merkbaar Daarvan leverde de heer Harte, lid der Tweede Kamer, bij de discussies over de Boterwet een sprekend, bewijs. Op een lijstje werden door hem de prijzen vergeleken van gewone Fnesche marktboter met die van in Friesche boterfabrieken bereide boter, volgens wekelijksche noteering te Londen van 11 Januari tot 26 April il. Op twee van die 19 dagen was het verschil zelfs 10 shilling (= f 6 )en gemiddeld werd wekelijks f 3.80 voor 1 centner of 50 8 K.g. boter voor de fabrieksboter meer betaald. Het aantal boterfabrieken, meestal voor gemeenschappelijke toe^nomen61" Teeh°uderS Sedreven> is dan ook inden laatsten tijd aanmerkelijk Duidelijk is het vooral bij deze gelegenheid gebleken, dat Kegeering en Volksvertegenwoordiging tegenwoordig den Landbouw goed gezind zijn en gaarne voorstellen, van bevoegde zijde tot verbetering gedaan, met ernst overwegen. Verblijdend is ook in dit opzicht het in werking komen der reeds vroeger door ons vermelde Zmvelschool te Oudshoorn bij Leiden, waar thans reeds 21 leerlingen (14 jongens en 7 meisjes), onderricht ontvangen. Bij de plechtige inwijdiuv der inrichting, in tegenwoordigheid o. a. van Z E. den Min. van Binnenl. Zaken° van den Inspecteur v. h, Middelb. Onderwijs eu andere autoriteiten, op 16 Mei’i,l. werd vooral de heer Mr. D. Visser van Hazerswoude, Voorz, der Holl. Mij. van Landb. genoemd, aan wiens ijverig pogen het voor een groot deel is te danken dat de vele bezwaren aan het tot stand komen der Zuivelschool verbonden, overwonnen zijn. Moge het onderwijs daar gegeven, een groot aantal aankomende boterbereiders en bereidsters op den goeden weg helpen, vooral wat aangaat de behandeling der nieuwe en verbeterde werktuigen voor zuivelbereiding. In aansluiting met onze vorige opstellen over de bekende suikerbietenkwestie kunnen wij nog mededeelen, dat volgens berichten inde nieuwsbladen, dooreen deel der staatslandbouwcommissie, onlangs (7 Mei) te Rozendaal (N.-B.) vergaderd geweest met eenige bietsuikerfabrikanten en landbouwers, om een onderzoek naar de genoemde kwestie in te stellen, aan, den heer Rovers te Steenbergen en den heer Lako te Wageuingen is opgedragen, een outwerpcoutract samen'te stellen regelende de voorwaarden, waarop de bieten door de landbouwers zullen worden verkocht. Het I). v. N. bericht niet in alle opzichten volkomen duidelijk omtrent de te Rozendaal gehouden vergadering, -dat de snikerfabrikanten zich bij monde van den president van den suikerfabrikantenbond hebben bereid verklaard, in ’t vervolg de landbouwers in kennis te stellen met de soort en de afkomst van’ het hun te verstrekken zaad, onder controle van het proefstation te Wageuingen of elders. Tevens hebben zij op zich genomen den prijs der beetwortels te vergoeden naar het gehalte aan suiker, zoodra hun eeue inde praktijk en voor belde partijen bruikbare methode wordt aan de hand gedaan om monsters te nemen en vertrouwbare analyses te doen. Aangezien op de vergadering werd aaugetoond, dat voor geheel Frankrijk en een groot deel van België in honderden suikerfabrieken naar zulke methodes wordt behandeld, mag bij goeden wil aan weerszijden, nauwelijks getwijfeld worden aan het vinden van eeue bevredigende oplossing ook op dit punt.” De prijsverhooging der suiker inden kleinhandel betaalt men immers tegenwoordig ongeveer 10 cents per kgr. meer dan eenige weinige weken geleden ° we een gevolg der ziekte in het suikerriet, zal ongetwijfeld de billijke pogingen der suikerbietenfeelders om hoogere of liever meer evenredige prijzen voor de bieten te verkrijgen, wel inde hand werken De bemestings- en kultuurproeven met suikerbieten op 14 proefvelden in Noordbrabant en Zeeland, waarvan wij reeds vroeger berichtten, zullen zeker in allen gevalle doorgezet worden. (1) Men zie echter het belangrijke opstel over den invloed van verschillende voeding op de vastheid der boter in het Maandblad der Holl. Maats, van Landb. loöo, n°. 7.

94