is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 9, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üI T ZEELAND.

zou verminderen, dat het thans bestaande gevaar van doorbraak en overstrooming langs de kusten van het afgesloten gedeelte der Zuiderzee , geheel zouden worden opgeheven. (Wordt vervolgd.) UIT ZEELAND. (1) M! In verband met de ingestelde keuring voor paarden in onze provincie hebben wijde eer U op de wenschelijkheid te wijzen der oprichting van eene afdeeling van het Nederlandsch Paardenstamboek. Wij veroorloven ons de vrijheid te doen opmerken, dat dit Paardenstamboek mag gerangschikt worden onder de krachtige middelen, die de paardenfokkerij in onze provincie kunnen bevorderen, wat naast de eenmaal bestaande keuring niet mag ontbreken. Een register, waarin alleen goede paarden met eene korte, kenmerkende beschrijving worden opgeteekend, geeft belangrijke inlichting omtrent de afstamming der dieren en kan zoodoende medewerken tot de juiste keuze van die fokdieren, waardoor een vereenigd streven naar een bepaald fokdoel kan bereikt worden. Het aanleggen, bijhouden en indruk uitgeven van stamregisters voor paarden, en de bevordering van al hetgeen tot verbetering van het paardenras strekken kan, zooals in artikel 1 van het Nederlandsch Paardenstamboek is ontschreven, ondersteunt de keuring in zijne pogingen tot ontwikkeling van de paardenfokkerij in Zeeland en maakt in het bijzonder den handel op de beste exemplaren attent. Overtuigd van het groote nut van het Nederlandsch Paardenstamboek, dat in andere provincies reeds zooveel bijval gevonden heeft, noodigen wij U dringend uit Uwe medewerking daartoe te willen verleenen, om na genoegzame deelneming tot eene eventueele oprichting van eene afdeeling voor Zeeland over te gaan. Daar eene contributie van hoogstens ƒ 2 per jaar voor niemand bezwaar kan opleveren, hopen wij ook Uwe medewerking te mogen verkrijgen, opdat de vestiging van eene Afdeeling spoedig tot stand kunne komen. Wij verzoeken U beleefd achterstaand formulier onderteekend toe te zenden aan den Heer Job van der Have te Nieuwerkerk bij Zierikzee. Inmiddels noemen wij ons met de meeste hoogachting, (Hier volgen 70 namen van het Bestuur en van leden der Zeeuwsche Landhouwmaatsckappij.) (1) Zeer ingeuomen met het betoonde bewijs van beleefdheid door de toezending dezer circulaire, vragen wij tevens den geachten inzender beleefd om verschooning, dat zij, ten gevolge vaneen ongelukkig verzuim, niet reeds in bet vorige Maandblad is opgenomen. Moge het aan de ijverige voorstanders van den landbouw in Zeeland gelukken ook op dit gebied hun doel te bereiken! lied.

139