is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 10, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ERV ALSCHING YAN LIJNKOEKEN.

gene concurrent zich feitelijk deze bijmenging veroorloofde, verklarende tevens, dat zij zelf tot nog toe zich van dergelijke manipulaties onthouden hadden, maar dat de concurrentie, verbonden met de onrechtmatig hooge eischen der landbouw-verbruiksvereenigingen, wat betreft het gehalte aan eiwitstoffen, hen eerlang ook hiertoe zouden noodzaken, wanneer het Proefstation geen middel bezat, waardoor met zekerheid zulk eene vermenging kon worden aangetoond, terwijl het laatstgenoemde tot dien tijd toe dikwijls zulke mengsels zoude hebben laten passeeren met het praedioaat: zuiverheid „voldoende’’. Sinds dien tijd heb ik dit onderwerp niet uit de oogen verloren en verschillende mikroskopische en chemische hulpmiddelen beproefd, om betrekkelijk kleine bijmengsels van aardnotenkoeken met zekerheid te leeren constateeren., Eeeds vroeger was mij daarbij de eigenaardige teekening der celwanden van het zaad-parenchym der aardnoten als karakteristiek genoeg voorgekomen, om deze tot grondslag der onderscheiding te maken, maar deze teekening, af-

komstig van stippelvormige verdiepingen en daartusschen aanwezige lijstvormige verdikkingen, is in het mengsel van stukjes en vetdroppeltjes niet altijd met de gewenschte nauwkeurigheid en snelheid te ontdekken en een afslibben der fijnste deeltjes want het bijgevoegde materiaal wordt natuurlijk zoo fijn mogelijk gemaakt is juist bij lijnkoeken met moeilijkheden verbonden, omdat door het opzwellen der zaadschillen van het lijnzaad, de geheele massa slijmerige klompjes begint te vormen, waarin de bedoelde karakteris-

tieke deeltjes vastgehouden worden. Nu heb ik onlangs gevonden, dat men op de volgende wijze licht tot een volkomen afdoend resultaat komt. Men slibt eerst de fijnste deeltjes af, niet met water maar met alkohol, die het opzwellen der lijnzaadschillen verhindert, en nadat dit geschied is, doet men de afgeslibde doeltjes door bijvoeging van natron- of kaliloog opzwellen, waardoor de bovenvermelde teekening' op de celwanden der aardnoten zoodanig in duidelijkheid toeneemt, dat zij zelfs aan den ongeoefende onder den mikroskoop terstond in het oog valt. Meer nauwkeurig beschreven is deze manipulatie als volgt: Benige grammen van de fijngemalen koek worden met het meervoud van het volumen van alkohol overgoten, orngeschud, in rust gelaten tot de massa bezonken is en dan eenige droppels van het licht afslibbare op het objectglas gebracht, een droppel glycerine en een droppel natronloog hijgevoegd, de overmaat van vloeistof met een stukje filtreerpapier zijwaarts weggenomen, een dekglaasje

146