is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 10, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MBDEDBELINGEN.

aardappelverscheidenheden, die erg voor de ziekte vatbaar zijn. Hette veld staande loof werd in Juni en Juli op een gedeelte eenige malen met de /-bouillie bordelaise” besproeid, terwijl een ander gedeelte onbesproeid bleef. Het resultaat werd op de landbouwtentoonstelling van 11 en 13 Sept. j.l. te Wageningen voor een ieder aanschouwelijk gemaakt; de geoogste aardappels van de drie soorten waren in 6 vakken op een tafel uitgespreid, zoodat men zich kon overtuigen over de krachtige uitwerking van het aangewende middel. Op de niet besproeide perceelen toch was de opbrengst der aardappels van | tot geringer, terwijl tusschen de op tafel uitgespreide door de ziekte aangetaste aardappels bij ééne soort de Gele Muisjes slechts enkele gezonde knollen meer voorkwamen; van het wel besproeide perceel waren slechts enkele aardappels aan de grens tusschen het ander perceel aangetast! De «bouillie bordelaise” verdient dus ook in Nederland wel nader en meer in het groot als middel tegen de aardappelziekte beproefd te worden. De heer Giltay bezigde eene oplossing met 1 pCt. kopervitriool en pCt. gebrande kalk; in het aangehaalde artikel inde Landb.-Cour. wordt uitvoerig en duidelijk de bereiding er van beschreven. Nu sedert 1 Sept. de invoer van levend vee in Engeland uit Nederland weder is toegestaan, bereidt de handel zich krachtig voor tot vermeerdering van vee-uitvoer. Drie stoombooten worden daarvoor * expres inde vaart gebracht. De Red. der Landb.-Cour. wijdde in n°. 37 aan dit onderwerp een hoofdartikel. Zij is niet ten onrechte bevreesd, dat ten minste inden eersten tijd de voordeeleu van hoogere prijzen van het vee niet of slechts gering ten bate van den landbouwer zullen komen, ook ten gevolge daarvan, dat al aanstonds de prijzen voor het transport naar Engeland door eene coalitie van spoor- en stoombootmaatschappijen verhoogd is geworden. Door eene nieuwe coöperatie, eene groothandelsvereeniging van de landbouwers zelf, echter op groote schaal, zou aan den verlararaenden invloed van handelsmonopolies met goed gevolg het hoofd kunnen worden geboden. Verder waarschuwt de Red. ernstig tegen onverschilligheid in het nakomen der bepalingen tegen den invoer in Engeland van ziek of verdacht vee. Bij de geringste aanleiding daartoe, bestaat steeds groot gevaar, dat de Engelsche Regeering, dooreen machtige partij daartoe gedrongen, den invoer van levend vee uit Nederland weder verbiedt. Na eendruk bezochte cursus te Lochem is de rondtreJclcende Vakzuivelschool der Geldersch-Overijss. Mij. van Landb. inde vorige maand op de hofstede «Harsclaar” nabij Barneveld geopend. Deze tweede cursus wordt bijgewoond door 15 a2O leerlingen, waaronder er zijn, die 1| uur ver wonen. Dagelijks tusschen 3 en 6 uur bestaat er gelegenheid voor andere belangstellenden om een en ander te bezichtigen, waarbij de heer J. J. van Weijdom Claterbos, leeraar der Zuivelschool, alles uitlegt. Ook de eerste cursus mocht zich in groote belangstelling der landbouwers verheugen, zeer zeker een verblijdend bewijs van vooruitgang! Ook de Vereeniging tot bestrijding van knoeierijen inden bot er handel doet voortdurend wat zij vermag in het belang van de zuivelbereiding. In eene in Augustus gehouden algemeene vergadering is besloten, om aan het Bestuur f 400 toe te staan om, in overleg met de hoofden van politie, voor eene goede toepassing der onlangs goedgekeurde «boterwet” zorg te dragen door overtredingen te constateereu en f 200 om een onderzoek van monsters boter en van surrogaten van boter te bevorderen. Een op de vergadering gedaan voorstel, om aan de Regeering te verzoeken een invoerrecht op margarine te trachten in het leven te roepen vond geen bijval, vooral na afkeuring van het bestuurslid, den heer J. Rinkes Borger te Leiden. Deze beweerde volkomen te recht dat het niet op den weg der Vereeniging ligt om tegen de kunstboterindustrie te strijden, maar wel om alle misbruiken inden boterhandel tegen te gaan. De Vereeniging telt thans 768 Leden en 121 Begunstigers. Er is een batig saldo in kas van f 310. In dank ontvangen.- N°. 4 van het door de Nederl. MD. t. b. van Nijverheid uitsluitend voor de Afdeeling: Koloniaal Museum uitgegeven Tijdschrift, waarin zeer belangwekkende bijdragen voorkomen, handelende over producten van Nederl. O.- en W.-Indië en andere tropische landen, van welke voortbrengselen, zooals

157