is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 10, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVEËTENTIEN. Prijs per regel 20 cent. i MSTERDAMSCHE COMPOST, “,ltJSkrcrd uk den Ambtenaar belast met de Mestbereiding en den Mestverkoop 1 K-M. C. YOOBBEIJTEL, Centrale Belt, AMSTERDAM. Holland California Land Company. UITGIFTE van 4000 Acres VRUCHTLAND, gelegen inde San Joaquin Vallei, Merced County, Californië, geschikt voor de teelt van Wijn- en Rozijndruiven, Citroen vruchten, Oranjeappelen, Olijven, Abrikozen, Perziken en verder alle andere Vruchten. Prospectussen met uitvoerige inlichtingen op aanvrage te bekomen bij de Hoofdagenten C. L. SCHERP & ZOON, Rotterdam, O. Maaskade 60.

Dezer dagen is verschenen: De verkoop van Beetwortelen op suikergehalte, DOOK Dr. G. W. BRUINSMA. Een leiddraad voor landbouwers en fabrikanten om te contracteren. Het boekje in klein formaat en 44 bladz. groot, bevat modelcontracten uit Nederland, België en Frankrijk; een viertal afbeeldingen zijn inden tekst opgenomen. Prijs 35 ets. Na ontvangst van 37 ets. wordt het franco toegezonden door den uitgever P, A. VERMEULEN te Steenbergen. Thomas-Phosphaatmeei, merk „HOESCH”, EN onvervalschte Kainiet als Kalimest, onder Contróle van het Püjkspr oef station ie Wag en ing en. Goedkoopste, voordeeligste mestsMen. Importeurs voor Nederland en Koloniën : • VAN NIEYELT & C°., Dordrecht.

BASCULESbijBECKER&BUDD,NGH’ ARNHEM. Onder Controle v.h. Rijksproefstation. De Lijm- en Gelatlnefabriek DELFT. Levert prima kwaliteit stoffijn t BEENDERMEEL Merk A. Prys per 100 Kg. 5 °/„ Stikstof, 17 '/0 Phosphorzuar a f 7.30 Merk L. 1 °/„ Stikstof, 27 °/0 Phosphorzmir a ƒ 6.30 De prijzen zijn berekend af fabriek, a contant zonder korting. Wederverkoopers genieten 10 °/0 rabat. Dr. V. BRUINSMA. De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, P. Noordhopp. ƒ 1.60. 1 Alom te bekomen : G. DROS, BIJ DEN LANDBOUWER. Leesboekje voor de Lagere Schooi, . Prijs f 0.25.