is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 11, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN

nadeelige ealsium-sulfid of onderzwaveligzure kalk bedoeld). Bovendien nog 1.71 pet. ijzersulphaat3.4s pet. «Hyderate van potascli”, 2 97 pet. «Carbon”, enz. Zeker is het, dat de «Eureka” met ƒ 10 de 1000 Kg. reeds ruimschoots betaald is. Met gewone kalk en nog beter, waar die te krijgen is, met mergel, of ook met schuimaarde uit de suikerfabrieken en zelfs met de meestal voor een kleinigheid verkrijgbare gaskalk, zal men bet beoogde doel even goed en soms nog beter bereiken In alle gevallen putten znlke stoffen op den duur den grond sterk uit en het zou ook zeer bezwaarlijk gaan om met bewijzen dein de advertentie voorkomende bewering te staven, dat 1000 Kg. van Eureka eerst drie jaar lang, ieder jaar 3—4 pet. ammoniak, 15—20 pet. phospbaten en 2—3 pet. potasch, «behalve nog andere bevrachtende stoffen” (?!) zou oplossen en dat daarna let wel op het land vruchtbaarder dan vroeger zoude zijn! Dit riekt wel wat al te veel naar ongeoorloofde reclame, om geen erger benaming te bezigen Het is dus niet overbodig de landbouwers tot voorzichtigheid aan te sporen, wanneer zij, wellicht dooreen volijverigen agent of een schoon klinkende advertentie daartoe gedrongen, tot het koopeu vaneen of een paar duizend Kg. van «Eureka” zonden willen overgaan. Dan liever de «kostbare”, maar vrij wat zeker werkende en werkelijk plantenvoedsel bevattende hulpmeststoffen, als: Superphospbaat, Thomasslakkenmeel, Chilisalpeter, Kaïniet enz., bij een bekend solied handelaar en ouder garantie vaneen bepaald gehalte gekocht; of ook, wil men een middel als «Eureka”, dan nog beter kalk of eender boven opgenoemde stoffen. {Prov. Overijs. en Zto. Courant.) Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 September tot 14 October 1889, ’s morgens 8 uur.

Correspondentie. Benige opstellen (dat van den heer Dr. O. P. is reeds gezet) moeten weder uit gebrek aan plaatsruimte in dit Maandblad voor een volgend nr. blijven liggen. Zooals wel reeds zal opgemerkt zijn, moet het cijfer van 50“ C. vooi de minimnm-teiuperatunr op blz. 158 vorig Mo.andhla.d opgegeven, 5° C. zijn. {Red.)

174

Bewolking.... 60334066268788 10 676343246131612 EBgen1 gCzam“L )02-6 mm■ (66'5 mm' in 188RV De vele regendagen kwamen slecht te stade bij het rooien der aardappels, voor zoo verre dit nog niet geschied was: in dit jaar evenals mrrnS a,en,o0,°st yan meest alle gewassen vroeger dan anders, De opbrengst der aardappels evenals die der suikerbieten, is dit jaar m het algemeen zeer medegevallen. Weiden, knollen- en spurrielandhouden zich goed. – Hoogste temperatuur 16 en 17 Sept, 37“ C.j laagste dito, 16 Sept. -6“ CkHookeen Stal andere dagen stond de niininiani-therrQometer beneden het vriespunt). v P