is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 12, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, van 15 October tot 14 November 1889, ’s morgens 8 unr.

A DVERT ENT! EN. Prijs per regel 20 cent.

Dezer dagen is verschenen; De verkoop van Beetwortelen op suikergehalte, DOOR Dr. G. W. BRUINSMA. Een leiddraad voor landbouwers en fabrikanten om te contracteren. Het boekje in klein formaat en 44 bladz. Kroot, bevat modelcontracten uit Nederland, België en Frankrijk; een viertal afbeeldingen zijn inden tekst opgenomen. Prijs 35 ets. Na ontvangst van 37 ets. wordt het franco toegezonden door den uitgever P. A. VERMEULEN te Steenbergen.

Thomas-Phosphaatmeel, merk „HOESCH”, EN onvervaischte Kainiet ais Kalimest, onder Contróle van het Bij lesproefstation te Wag ening en. Goedkoopste, voordecligste meststoffen. Importeurs voor Nederland en Koloniën : YAN KIEYELT & C°., Dordrecht.

i MSTERDAMSCHE COMPOST, door den Ambtenaar belast met de Mestbereiding en den Mestverkoop i 1-M. C. TOORBEIJTEL, Centrale Belt, AMSTERDAM.

191

Opmerkingen: Regen gezamenlijk 61,5 mm. (53 m.m. in 1888). In October vrij gelijkmatige en zachte temperatuur, begin van November meer afwisselend en neiging lot vorst (’s nachts) bij een hoog vochtgehalte der lucht. Hoogste tbermometerstand 22° C. op 29 Oct. Laagste —B° C. op 14 Nov. v. P.