is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1889, no 12, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. STARING’S AL voor den Nederlandschen. Landman, 43e MET AHENDA en een kaartje van Nederland Landbouwstelsels en Spoorn UITGEGEVEN DOOR Directeur en Leeraren der Rijks Lan Prijs in katoen ƒ 0.75, in leder / 1.25, inlcc rln houd: Teekenen van den dierenriem. —lsraëüetische fees Kalender. Maandelijks te verrichten arbeid. Verschijns' dierenwereld, naar de maanden gerangschikt. Best Jaarmarkten. Weekmarkten. Weêrsgesteldheid. Win Warmtegraden. Q-etyen. Rivierstanden. Seinschoten op de hectare. Thermometerschalen. Spoorwegen met kat Telegraaf. Onze maten en gewichten. Herleiding van maten. Herleiding van buitenl. maten. Buitenlandsche banken. Renterekening. Rente op rente-rekening. I afb), door S. Lako. Nieuwe middelen tegen stir Dr. E Giltay. De bepaling van den ouderdom der (met afb). Behandeling van de stalmest op de n Pitsch. Melkonderzoek, door L. Broekema. Tari zoekingen aan het Proefstation der Rijkslandbc deren. Verhouding van gewicht en maat Verhoudinj vee. Draagtijdstafel Het jongen van de huisdieren. Ben halte aan belangrijke asehbestanddeelen en stikstc landbouw-voortbrengselen 'samengesteld naar £. Wolff) stelling van de belangrijkste meststoffen. Arbeidspi land. Grootte van den Veestapel. Lijst der voornaamste . enz. Lijst van handelaren, onder contróie van het Proefstatio meststoffen. Landbouw-vereenigingen. Holland California Land C UITGIFTE van 4000 Acres VRUCH j gelegen inde San Joaquin Vallei, Merced C geschikt voor de teelt van Wijn- en Rozijndruiven Oranjeappelen, Olijven, Abrikozen, Perzike Vruchten. Prospectussen niet uitvoerige inlichtingen c de Hoofdagenten C. L. SCHEPP & ZOON, Rotterd.B Dr. V. BRUINSMA, De Boter- en Kaas- p A QPI li C< bereiding met afbeeldingen. Groningen, ÖMoLULt» P. Noordhoff. f 1.50. Onder Controle v, h. Rijksproefstation. WAT I NOODZAKEL De Lijm- en Gelatinefabriek EEN LEI voor dr hoogste I DELFT. Levert prima kwaliteit stoffljn Hoofd df.r Scho> BEENDERMEEL. Het Maandblad kost per jaarg. f 1.50 , frant Voor Landb -Mi]en., die voor alle Leden inteekenen , slee Uitgave van W E. J.Tjeenk Willink,