is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 2, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KDLTUÜRPROEVEN MET SU IK EEB IE T E ïf.

volgens gewicht, hetzij volgens gehalte, art. 3 te handhaven. Dit art. houdt in, dat de naam van het zaad der te teelen bietensoort, alsmede die van den leverancier van dit zaad moet worden vermeld. De landbouwer weet dan van te voren waaraan hij zich te houden heeft en staat niet aan het gevaar bloot, dat heimelijk nieuwe variëteiten ingevoerd worden, die voor hem nadeelig konden zijn. (Het oorspronkelijke art. 10, dat het tijdstip der betaling der bieten aangaf, is in het gewijzigde ontwerp niet weder opgenomen). Op deze wjjze zouden dus eenige landbouwers gezamenlijk een contract voor één of meer scheepsladingen kunnen sluiten. Ten einde uitte maken wat ieder van de totale ontvangst hebben moet, zou dan bij de levering in het schip van elke partij een monster genomen moeten worden en aan het Proefstation opgezonden. De geleverde hoeveelheid in verband met het suikergehalte regelt dan de verdeeling. Als voorbeeld stellen we het volgende geval; Drie landbouwers hebben een dergelijk contract gesloten en leveren zeven partijen, t w. | 40,000 K.G. met 13.9 pet. , l 73,000 » . 142 . { 67,000 ~ . ijs , Bij het lossen vindt men als ge-128,000 • 14,3 „ l ndddeld gehalte 14.1 pet., zoodat 39,000 » , 147 „ | 493,000 KG. tegen 141 pet. betaald p / 89,000 » „ 142 » I wor(ien- I 57,000 » . 14.7 I Luidde nu het contract 11 gulden per 1000 KG. met 12 pet. suiker en 15 cent voor elk ,1, pet. meer, dan moest ontvangen worden door: . j 40 X 13.85 = 554. 1 73 X 14.30 = 1043.90 1597.90 ( 67 X 13.70 = 917.90 B. { 128 x 14.45 = 1849.60 ( 39 x 1505 = 586.95 3354.45 c 1 89 x 14.30 = 1272.70 ' 1 57 X 15.05 = 857.85 2130.55 7082.90 l)e fabrikant betaalt; 493 X 14.15 = 6975.95. Het verschil 106.95 wordt nu over A, Beu C omgeslagen in verhouding van wat ze ontvangen moesten, zoodat ten slotte ontvangen: A 1573 77, B 3303.80, C 2098.38. Was er een overschot dan werd dit op dezelfde wijze verdeeld. Ten slotte meenen de voorstellers nog op eene zaak te moeten wijzen. De contracten worden thans vanwege de fabrikanten meestal geteekend door agenten, zonder dat deze van behoorlijke volmacht voorzien zjjn. Ben dergelijk contract bindt in rechten den fabrikant tot niets, terwijl de landbouwer door zijne handteekening gebonden is. Wenschelijk ware het daarom de handteekening van den fabrikant te eischen of wel een volmacht in wettigen vorm voor den agent. Het hierboven beschreven stuk was geteekend: S. Lako, Yoorz. en F. A. Rovers, Secret.

27