is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 4, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DER NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE YAN F. J. VAN PESCH, R. W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Redactie aan eerstgenoemde te Wageningen.) Adverientién aan den Uitgever W. E. J. Tjeenk Willink te Zwolle. 1890. N°. 4. HET ONDERRICHT IN DE ZUIVELBEREIDING DER GELD.-OVERIJSS. MAATSCHAPPIJ YAN LANDBOUW. Zooals onze lezers weten werd vanwege bovengenoemde Landb-M'.i. verleden jaar door den heer J. J. van Weijdom Claterbos in eenige gemeenten van Gelderland een cursus telkens van oen maand lang over de behandeling der melk en over het karnen gegeven. Ook is het bekend dat het bedoelde, bijzonder praktisch en duidelijk onderricht, met groote belangstelling werd bijgewoond; sommigen kwamen er dikwijls 1 uur ver voor. Beurtelings werden door drie of vier leerlingen de dagelijksohe werkzaamheden onder leiding van den heer v. W. C. verricht met de verbeterde werktuigen, die het eigendom der zuivelschool zijn. De leerlingen kunnen dus niet alleen zien hoe de melk behandeld behoort te worden en hoe men verder te werk moet gaan om goede boter daaruit te verkrijgen, maar zij nemen het werk zelf ter hand en doen dit met lust en ijver. Eu dat er ook werkelijk goede boter gemaakt wordt, blijkt uit de graagte waarmede ze afnemers vindt; er wordt dikwijls veel meer besteld dan de veehouder, in wiens boerderij de cursus gehouden wordt, kan afleveren. Ook in dit jaar wordt dit onderrioht vöortgezet. Achtereenvolgens zal het op eene boerderij bij Geesteren waar het den 15en Maart is aangevangen bij Lichtenvoorde, bij Nunspeet, bij Eerbeek, bij Deventer, bij Eibergen en bij Lanteren gegeven worden, telkens een maand lang, op boerderijen welke daarvoor geschikt zijn en die vooraf door den heer v. W. C. in oogenschouw genomen worden. Dat deze „ambulante zuivelschool” van groot nut is, lijdt geen twijfel. Niet alleen dat de leerlingen, die zulk een cursus bij woonden of nog zullen bij wonen, groot voordeel uit het geleerde trekken, ook de geheele boerenstand, voor zooverre deze zich met het boter- en kaasmaken bezig houdt, zal er wel bij varen; nog maar al te veel verkeerde gewoonten en handelwijzen moeten veranderen, eerde boter overal in ons land van zulk eene goede kwaliteit gemaakt wordt als zij hier gemaakt kan worden, en deze verandering komt zoo het spoedigst tot stand, daar op deze wijze een prijzenswaardige najjver ontstaan moet, ook onder hen die geen cursus bijwoonden. „Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken." Wij willen hier ons onthouden van lof, hoe verdiend anders ook Maandblad.