is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 5, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

langrijke bijdragen, ook een overzicht voor, over hetgeen inden laatsten tijd bekend geworden is omtrent de natuur der wortel knolletjes der Leguininosen en de rol die zij hij de plantenvoeding door het opnemen en verwerken van ongebonden stikstol' vervullen. (Vergel. blz. 179 van onzen vorigen Janrg) Een stal figuren, waarvan 3 van de hand van Dr. M. W. Beijerinck, zijn er bijgevoegd. Laatstgenoemde kundige bacterioloog heeft, evenals verscheidene andere natuurvorschers, aan het bedoelde ook voor de praktijk belangrijke verschijnsel, dat nog verre van volkomen opgehelderd is, een grondige studie gewijd {Bot. Zeit. 1888 n°.4450).6—50). Op de landbouwtentoonstelling welke den 29en Maart 11. te Skara, in Zweden, gehouden werd, trokken drie monsters Hollandsche bruine boonen, groene erwten en boekweit ten zeerste de aandacht. Deze monsters waren van de ook in Zweder. welbekende firma: de Wed. J. Leupen & Zoon, te Haarlem. Daar deze tentoonstelling echter niet internationaal was, waren deze monsters tentoongesteld door de agenten dezer firma in Zweden, n 1. door den Heer Johan Kijlberg, te Skara. (Vergelijk de beide vorige Maandbladen {Red. M.) Met belangstelling voorzeker zal men vernemen, dat elk dezer monsters in het om zijn graanbouw beroemde Zweden door de jury met den eersten prijs bekroond werd (N. v.d. D.) OPENBARE CONTROLE VAN LANDBOÜWZADEN. De heer D. J. de Vries, handelaar in zaden te Finstervvolde, heeft zich door eene verklaring van 22 en 81 Maart j.l. voor zijne klaverzaden onder controle van de Rijkslandbonwprcefstations in Nederland gesteld. Heereu landbouwers, welke van deze zaden wenschen te koopen, en daarbij tevens van de openbare controle verlangen gebruik te maken, worden bij deze opmerkzaam gemaakt op de "Algemeene Bepalingen”, bij zulk een onderzoek in achtte nemen, op aanvrage kosteloos aan de Proefstations verkrijgbaar TF%gervingen, De Directeur van het Proefstation te Wageningen, 1 April 1890. Prof Dr. ADOLF MAYER. Weerkundige waarnemingen, gedaan aan de Rijkslandbouwschool te Wageningen, vau 15 Maart tot 14 April 1890, ’s morgens 8 uur.

Opmerkingen: Regen gezamenl. 33 mm. '49 mm. in 1889),tweinig hinderlijk bij den veldarbeid, terwijl zij den plantengroei uitstekend te stade kwam. De temperatuur, gemiddeld laag, was alleen nadeelig voor den grasgróei. Hoogste: 20° C. op 29 Maart, laagste: —lo° Cop 11 April (2 tot 4 April —5 tot —Bo C.; 12 tot 14 April —6 en —7). v* T*

79