is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 6, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MANGELWOKTELS.

De oogst per H.A. bevatte aan : I. Golden Tankard. droo-e stof stikstofvrije . extractstoffen. e,wlt- KSr- Kgr. Kgr. 1 11778 8876 1077 2 12629 9787 1029 14137 10740 1223 4 14371 11140 1114 11. Berkshire 1 10970 8661 788 2 12152 9677 831 3 12894 10190 880 4 '2555 9693 934 111. loeder-snilcerhiet. 1 11624 8393 1232 2 13569 10489 1168 3 14888 11482 1503 4 12091 11493 1088 Uit deze getallen blijkt, dat de voeder-suikerbiet met de Golden Tankard in waarde minstens gelijk staat, terwijl de Berkshire eerst de derde plaats inneemt. Toorts blijkt, dat eene standruimte van 50 cM. bij 50 cM. voor alle variëteiten te groot en 40 bij 40 cM. voor alle variëteiten te klein is. Ten slotte ziet men er uit, dat deze drie variëteiten van mangelwortels zeer groote oogsten kunnen opleveren. LITTERATUUR ENZ. Behalve de reeds in n°. 4 genoemde werken van Ur. J. Eitzerna Bos en Prof rreytag, ontving onze Redactie nog de volgende: Zevende en achtste Verslag van de Proefvelden van het Genoofsch. v. Nijverheid inde Provincie Groningen. Oogst ,13fS m 1889- wfl danken de geachte inzenders zeer voor de betoonde beleefdheid, ook het Bestuur van de Vereeniging t. o v. d Landb, in Hollaud’s Noorderkwartier voor de toezending vaneen aanplakbület der op 21 Juni te Eoorn te houden Tentoonstelling van Vee en Kaas. Nog verschenen in deze maand- een nieuwe aflevering van het Tydschr. der Nederl. Eeidemj.; met weder hoogst belangrijke bijdragen op het gebied van genoemde Mij,, verder de Iste afl voor 1890 der Meded en Ber. de-r Geld. Overijselsche Mij. v Landb., waarin o a het Verslavoorkomt der Commissie voor de Zmvelschool, (waarvoor zich in dit iaar inde ver“ schillende gemeenten waar een cursus gehouden is of nog zal worden, 20 tot 50 meisjes hebben aangemeld tot het verkrijgen van onderricht) en eindelijk de 13° Jfl. van üartoms Biologische Meesterwerken, waarmede het Iste deel van deze belan-- wekkende uitgaaf compleet is. (Men zie over de laatste onze vorige Maandbladen.) Van de beide, in het Duitscb uitgegeven werken, vermelden wij hier het oordeel van bevoegde Dnitsche beoordeelaars. eHanH°eh- VOn Dr' *t,ltzema Sos> "Tierische Schuddinge wnd Nützlinqe”, met 500 afbeeldingen inden tekst, te Berlijn hij Paul Parey uitgegeven, wordt als volgt aangekondigd: .De schrijver, die sedert 20 jaren landbouw-dierkunde doceert heeft in het hier aangekondigde uitgehreide werk (18 afleveringen, die nou in dit jaar zullen verschijnen), de «som zijner ervaringen” omtrent de voor landbouw, veeteelt, tuinbouw en boschbouw schadelijke en nuttige dieren bijeen verzameld. Daar het boek voor den man der praktijk geschreven is, zijn vele, zniver wetenschappelijke ijzon er eden weggelaten. De insecten zijn in dat levenstijdperk, waarin zij het meeste nadeel veroorzaken, het uitvoerigst beschreven. Verder is, ten einde het overzicht en het vinden van eene bepaalde diersoort gemakkelijker te maken, inde iee sopvolging het zoölogisch systeem gevolgd. Met bijzondere zorg en uitvoerig-

93