is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 9, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

VOOR DER XEDERLAXDSCHEX laxdbouwer, ONDER REDACTIE VAN F. J. VAN PESCH, R, W. BOER en H. BOSKER. (Adres der Bedaetie aan eerstgenoemde te Wagenlngeu.) Advertentien aan den Uitgever W. B. J. Tjeenk Willink te Zwolle. 1890. N°, 9. I§ ROGGE EEN ZEGEN YOOR DEN LANDBOUW? q door A DOLF MAVER. (Vervolg en slot van blz. 120.) Aan den anderen kant geloof ik, dat de heer Hartog weder aangaande de mindere gezondheid van rogge als veevoeder erg overdrijft, want de praktijk o. a. in het graafschap Zutphen be- dat de veehouding op den grondslag; rogge als krachtvoeder, praktisch goede resultaten afwerpt. Het resultaat van ons onderzoek zoude dus zijn, dat de rogge door de buitenlandsche concurrentie in prijs is gedaald tot bijna op de hoogte van de eigenlijke blijvende krachtvoederstoffen, maar dat zij geenszins werkelijk goedkooper is dan deze. Diegene dus, die met den Heer Bauduin beweren, dat de landbouwer als veehouder voordeel heeft bij de lage roggeprjjzen, hebben het pleidooi verloren, want deze bewering is, zooals wij inden aanhef van dit opstel zagen, slechts vol te houden door aan te nemen, dat inde goedkoope rogge voor den veehouder eene nieuwe bron van ongekend goedkoop krachtvoeder is ontstaan, hetgeen, zooals wij zooeven gezien hebben, niet het geval is. Alleen in zooverre zou van de bevoordeeling der veehouderij door de lage graanprijzen sprake wezen, als volgens de bekende wet, dat de prijzen aller landbouwproducten op elkaar grooten invloed uitoefenen, ook tijdens de malaise alle krachtvoederstoffen in waarde zijn gedaald. Maar omdat deze wet even goed betrekking heeft op de producten van de veehouderij, levend vee en zuivel, is de veehouder door de malaise geenszins in gunstiger positie gekomen als te voren, maar zijn positie is ten minste houdbaar gebleven door de gelijktijdige daling van grondstoffen en product, terwijl de positie van den graanteeler als zoodanig, door de veel grootere daling inde prijzen der producten, veelvoudig onhoudbaar is, want hij kan deze daling niet eenvoudig verhalen op zijne voortbrengingskosten, waarvan vele, m.n. grondbelasting, grondrente of pacht, en arbeidsloonen, geen belangrijke inkrimping toelaten. Ik kom dus aangaande het voordeelige of nadeelige van de rogge voedering tot dit eindresultaat: De rogge is tengevolge der buitenlandsche concurrentie van mensche-Ujk voedsel tot dierlijk voeder afgedaald. Zij was voor het jaar 79 Maandblad. 9