is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 11, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIES. Prijs per regel 20 cent.

EÜNDVEË-RASSEN TAN Nederland, Duitschland, Zwitserland en de meest gezochte van Oostenrijk, DOOR HUGO LEHNERT, Grondeigenaar. UIT HET HOOGDUITSCH VERTAALD DOOR L. ROMEIN. P r ij sf 3.50. Aan het slot eener recensie inde N. Landh.-Ct. leest men: "Uit het bovenstaande blijkt voldoende, dat het geschrift van den heer X/ehnert tal van wetenswaardigheden bevat, die voor elk veehouder, groot en klein, van groot belang zijn. Noch ter wille van den uitgever, noch van den schrijver is onze gunstige beschouwing uit de pen gevloeid. Wij hebben alleen de belangen van onze veehouders Op het oog en sporen hen aan zich het werk aan te schaffen en dit hoe eer zoo beter. Wij durven gerust beweren, dat er voor eiken veehouder veel uitte leeren valt, dat hem onvermijdelijk tot voordeel zal zijn.” bereiding met afbeeldingen. Groningen, BASCULES bij BECKER & BUDDINGH P. Nookdhoef. f 1,60. 1 ARNHEM. EÏNDÊLSMESTSTOFFEK Beknopte Handleiding hoe die te gebruiken, door F. J. VAN PESCH. Prijs f 0.60. "Het boekske kwam bij lezing ons zoo belangrijk voor, zoo bevat'elijk, beknopt en zaakrijk, dat wij niet kannen nalaten van onze zijde de aandacht der landbouwers er op te vestigen. Het is slechts 72 bladz. groot en er behoort niet veel ontwikkeling toe om het geheel te begrijpen. Zelfs hoeft men niet eens landbouwer te zijn om het met genoegen te lezen.” (Thoolsche Ct.) BEKNOPTE HANDLEIDING TOT DE CULTUUR DER GELE LUPINEN, als hulpmiddel tot de ontginning der heidevelden, door Mr. J. H. SCHO B E R. Prijs f 0.40. "Kijk van inhoud, aangenaam van vorm.” {Prov. Gron. Cf.)