is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1890, no 12, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijvoegsel van n°. 12 van hei MAANDBLAD VOOR DBN NEDEELANDSCHEN LANDBOÜWEE.

Ter nagedachtenis van Koning Willem 111. Zondag 23 November 1890 trof liet Vaderland de reeds lang gevreesde slag, liet overlijden van onzen geëerbiedigden en geliefden Koning Willem 111, de laatste mannelijke telg nit het hnis van Oranje-Nassan. Geboren den 19den Februari 1817 te Brussel, regeerde de overledene sedert 12 Mei 1849 steeds met onkreukbare trouw aan de Grondwet, strikt onpartijdig tegenover alle staatkundige partijen en met liefde voor al wat goed en edel is. Ook de Landbouw ondervond steeds ruimschoots de bewijzen van Zijne levendige en onverflauwde belangstelling, en lang is de lijst van waarlijk koninklijke geschenken van Zijne hand. Kenschetsend is de iu jaargang 1856 van den Vriend van den Landman in zijn geheel opgenomen aanspraak, waarmede Z. M. de bijeenkomst opende, die den 20sten April 1854, door Hem zelf bijeen geroepen, gehouden werd op het Huis ten Bosch. Men zoude daar middelen beramen voor het in het leven roepen eener //Algeaeene Koninklijke Vereeniging van Landbouw”; een waarlijk koninklijk denkbeeld, dat helaas niet blijvend verwezenlijkt werd. Z. M. zeide toen o. a. liet volgende; //Ik heb deze Vergadering gewenscht, omdat ik hoop, dat zij zal leiden tot eene wrijving van denkbeelden; tot aanknooping van kennis en betrekkingen; tot verspreiding