is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 4, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE VRAAGPUNTEN.

Daarmede is tegemoet gekomen aan het bezwaar van den vraagsteller, die, zooals het blijkt, van het juiste beginsel uitgaat, dat 80 of 90 pCt. kiemkracht aangaande de levensenergie van het zaad en daarmede de kans krachtige planten op te leveren met altijd hetzelfde beteekent. . , , Desniettegenstaande wordt aan de Nederlandsche proefstations totnogtoe slechts de kiemkracht bepaald, en wel om die reden, dat te veel cijfers licht de attentie aftrekken van het cijfer dat hootdzakelijk in aanmerking komt, dus bij een publiek, dat nog weinig op de hoogte is van de beteekenis der zaadcontrole, licht verwarring sticht. (Verg. heide vorige Maandbl. Red. M.) Daarbij komt nog, dat ook de kiemkracht inden regel (vooral bij gras- en bij dennenzaad) niet het volle cijfer geeft van alle korrels, die kunnen ontkiemen, maar slechts van die korrels, die dit doen binnen een tijd van 10, 14 en ten hoogste 21 dagen. Noc meer tijd mag men op voor de hand liggende gronden aan een kiemproef voor de praktijk van den zaadhandel niet geven, liet kiemkrachtscijfer houdt dus door deze omstandigheid wel degelijk eenigszins rekening met de levensenergie der zaken. Met andere woorden, wilde men de geschiktheid van het zaad veel en goede planten op te leveren, geheel rechtvaardig beoordeelen, dan zoude men naast de volle kiemkracht (in zooveel weken als van het zaad nog enkele korrels ontkiemen) de kiemmgsenergie (getal korrels, die in betrekkelijk zeer korten tijd ontkiemen) moeten bepalen en uit de beide cijfers op de een of andere wiskundige manier een cijfer moeten maken, daar toch ten laatste de waarde dooreen enkel cijfer moet worden uitgedrukt. Dit op ler, dat slechts na betrekkelijk langen tijd en met heel wat moeite zoude worden verkregen, zou echter ongeveer evenredig gaan met de thans bepaalde kiemkracht, omdat bij de bepaling hiervan vroeger wordt geëindigd, dan dat de al te traag ontkiemende korrels nog daarbij van overwegenden invloed kunnen zijn. ADOLF maYEK EEN SCHRIJVEN OVER BEUNT’S VOEDERPERS. M! Gezien het artikel in Dr. Starings Almanak „Geperst Groenvoeder aan mijten”, neem ik bij deze de vrijheid Ü te dora bemerken dat indien de prijs van het ijzerwerk van / 12,.-- ot fdO. werd teruggebracht, dit ook het geval met de complete Blunt s persen is, zoodat de n°. 1 van ± 18 Meter □ grondvlakte thans op f 140.— komt en de n°. 2 van ±l2 Meter □ grondvlakte op ƒ 110.— zijnde voorzien van ketting-systeem. De prijs vaneen Ahrenspers met ± dezelfde grondvlakte 4 x 4.5 Meter zou dus minstens 4 hefboomen behoeven, dus 4 X 35 = 140 gulden plus het houtwerk en dan dei zeer dikke stroolaag bovenop, die in prijs niet gering te schatten is; terwijl de hefboomen bij beide systemen dan slechts kunnen weggenomen worden, wanneer de gisting geheel heeft opgehouden en geschiedt dit bij Blunt’s pers dus ineens. Hoogachtend enz., STOOT te Tul.

61