is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 5, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANG VOLDER OF HAKSEL?

De bedoelde krachtvoedermiddelen behooren het geheele verteringsproces bij het rundvee te ondergaan, zij moeten gezamenlijk herkauwd worden. Dit wordt echter slechts bereikt door vermenging met niet al te fijn gesneden haksel of met dergelijke stoffen (kaf van rogge, tarwe, haver in niet te groote hoeveelheid, koolzaadhauwen (1) en peulen van erwten enz.). Doelmatig is het, het mengsel zooveel met water te bevochtigen echter niet meer dat het krachtvoeder aan het ruwvoeder blijft vastkleven. Het haksel voor het rundvee moet, naar de soort van het ruwvoeder, dat men gebruikt, 21/i tot 4 centimeter lang zijn. Zeer hard voeder (stroo van paardenboonen en van koolzaad (?), riet (?) enz.) snijde men tot haksel van 2lj2 a3, stroo van halmgewassen en hooi daarentegen van 3 tot 4 centim. lengte. 2. Het ruwe voeder moet lang (dus niet tot haksel gesneden) gevoederd worden: a) wanneer men daarvan slechts geringen voorraad heeft of wanneer het op andere wijze zeer hoog te gelde gemaakt kan worden, wanneer 100 kg. stroo voor f 2.50 tot ƒ4.— en meer kan verkocht worden en men het gewone rantsoen (van ongeveer 8 tot 10 kgr.) tot op 4 a 5 kgr. wil inkrimpen. Bij zoo’n klein rantsoen vervalt het gevaar, dat het vee het stroo of hooi vermorsen en vertreden zal; de dieren vreten het dan schoon op en daarbij dan dikwijls nog het legstroo. Nog kleinere hoeveelheden lang voeder zullen gebrekkig herkauwen en storing inde spijsvertering ten gevolge hebben. Het voederen van haksel nu, vermag niet dat van lang voeder geheel te vervangen; vooral wanneer het haksel te kort gesneden is, zal niet genoeg herkauwd worden, wat voor het nuttig effect van het voeder (financieel) en voor eene standvastige gezondheid van het vee van het allergrootste gewicht is. Om dus geen nadeel te ondervinden bij het voederen van kleine rantsoenen ruw voeder moet men dit niet als haksel maar ongesneden voederen; c) wanneer het ruwe voeder vermengd is met vele schadelijke of zelfs giftige planten, of een gedeelte er van half bedorven is (?) moet het hakselsnijden achterwege blijven, om de dieren niet te noodzaken deze schadelijke stoffen mede op te nemen, maarte zorgen dat zij ze kunnen laten liggen. Op grond van zorgvuldige studiën, sedert 1870 getoetst aan de praktijk, over hetgeen bij de spijsvertering plaats vindt, ben ik tot bovenstaande beschouwingen gekomen, die met dein de praktijk heerschende meening en de opgaven inde vaklitteratuur niet geheel overeenstemmen. Meer uitvoerig zal men hieromtrent vinden in den in bewerking zijnden 2en druk van mijnwerk: „Die Zubereitung der Futtermittel etc.” (1) Is het aan dezen of genen onzer lezers bekend of bij ons de koolzaadhauwen ook aan het vee gevoederd worden? (Red. Maandbl.)

76