is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 5, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIES. Prijs per regel 20 cent.

Zeven Eerste Prijzen verwierven de laatste 3 jaren op groote Landbouwtentoonstellingen de Zuivere Raap- en Lijnkoeken gemerkt U Ij) van CLAAS HONIG & ZOON te Koog a/d Zaan. Kosteloos onderzoek aan de Proefstations. BASCULES bij BECKER&BUDDINGH ARNHEM Dr V. B R UINS M A, De Boter- en Kaasbereiding met afbeeldingen. Groningen, P. Noordhopp, f 1.50.

Asphalt- Dachpappen (ASPHALT-DAKPAPIER.) Bijzonder sterke en duurzame dakbedekking, wordt vervaardigd en tot zeer matige prijzen geleverd door A. W. ANDERNACH, Benei ajd Rijn (Duitschland). Monsters, prijsopgave en handleiding tot het vervaardigen der daken gratis en franco. VRAAG PRIJSOPGA VE van asphaltdakpapier franco en tolvrij tot aan het naastbijgelegen station. F. J. VAN PESCH, De kuituur van grassen met het oog op het aanleggen van Weiden. | Met 25 flg. Prijs / 0.50, franco por post / 0.55.

80

Opmerkingen.- Regen gezamenl. 66.5 m.m. (33 en 49 m.m. in 1890 en ’B9). Zeer laag vochtgehalte der uchr op sommige dagen, b.v. 17, 18 en 22 Maart (niet op de figuur aangegeven) 47, 8 en 27 pCt. Hoogste temperatuur op 14 April 13° C., laagste dito op 23 Maart -9° C. Het koude schrale weder eed den plantengroei zeer veel achterlijk zijn bij andere jaren, hetgeen vooral voor de weiden en daardoor voor de veehouderij zeer nadeelig is. Was echter April ten minste tot den 20sten koel, zij kon ook nat genoemd worden en in zooverre kan het toch nog de landbouwer «naar zijn wil” gaan. v. P. (Verscheidene opstellen of vervolgen daarvan, sommige reeds gezet, wachten nog op plaatsing. [Red.))