is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 9, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SEBKADEI, LA.

della tot de kalkplanten; een zeker gehalte van koolzure kalk in den grond is ter verkrijging van ruime opbrengsten een vereischte. (Wordt vervolgd.) KORTE MEDEDBELINGEN, Aan het uitmuntende, pas verschenen en in dit Maandbl. eenigszins uitvoerig besproken werk over Coöperatie op het gebied van den Landbouw c a. door J. Bs. Westerdijk, zijn nog de volgende mededeelingen ontleend: _ In het voorgaande jaar kocht eene vereeniging te Leens vaneen dorpsvereeniging op het oog (dus niet met garantie van Zuiverheid en Kiemkracht) een vrij groote partij klaverzaad. Eerst na het uitzaaien nam men eens eene kiemproef en toen bleek dat deze slechts ongeveer 20 pCt. bedroeg, zoadat alle afnemers gedwongen waren tot herzaai! (Blz 129) Op blz. 181 e vv. wordt nog eens op deze met groote schade opgedane leering gewezen, een schade die vooral bij een coöperatieve aankoop zooals hier, met zeer geringe moeite en kosten gemakkelijk had kunnen worden voorkomen, als men van het zaad, vóór dat het gekocht en betaald was, een enkel monster of een paar monsters aan het Rijksproefstation had laten onderzoeken. Bijzonder lezenswaardig zijn t. a p. ook de mededeelingen omtrent e knoeierijen op groote schaal, die ook in ons land inden handel met klaverzaad plaats heeft, vooral wat de opgegeven herkomst van het zaad betreft. Hier zonden de zoogen. productie vereenigingen op haar plaats zijn. Stelden deze zich in verbinding met de zoogen. consnmptie-vereeniging (hier voor het aankoopen var. klaverzaad) dan zou de verkooper voor werkelijk echt en goed zaad een billijken prijs kunnen bedingen, terwijl de kooper evenzeer gebaat was en eene zekerheid verkrijgen die op geen andere wijze zoo volkomen te verkrijgen is Op blz. 105 wordt melding gemaakt van eene poging van het landbouw-syndicaat te Verviers (België) om de vervalsching van de echte boter met margarine en de nadeelige gevolgen daarvan voor den handel in echte boter te weren ooreers. waakt het er voor, dat de producten der leden vrij blijven van alle bednegelijke bijmengsels en neemt dan de zuiverheid voor zijne verantwoordelijkheid door het ./even vaneen merk. Vervolgens tracht het geschikte afnemers te vinden, zoowel binnens- als buitenslands. Ongelukkig zijn tot nog toe (evenals bij eene dergelijke inrichting in Denemarken) de resultaten nog steeds matig en de Schrijver voegt er bij, dat men zeker ook nog tal van jaren zal moeten wachten , alvorens de coöperatieve verkoop (in bet algemeen) zich zal hebben ontwikkeld tot datgene wat er van wordt gehoopt. . . , Om de knoeierijen inden hoterhandel tegen te gaan, komt ons het gebruik van een gewaarborgd merk op echte boter echter nog altijd het meest afdoende middel voor. Tot nu toe blijkt het niet, dat de veel besproken -.Boterwet nog veel goeds heeft uitgewerkt. Wat het laatste punt en vooral de wenschelijkheid betreft om onze boter weder meer aftrek op de Engelsche markten te doen hebben, is op 24 Juni jl. te Londen onder Voorzitterschap van C. M. E. G. Graaf van Bijlandt, een hoogst belangrijke vergadering gehouden op initiatief van dein het vorige jaar opgerichte Nederl Kamer van Koophandel te Londen (Voorzitter is de heer A. A. Boissevain en Secretaris de heer H. S. J. Maas aldaar. Het lidmaatschap van deze K. v. K. kost ƒ 12.60 ’sjaars of f 126 ineens). Inde vorige maand is een uitvoerig verslag van die vergadering, waaraan verscheidene autoriteiten op het gebied dei zuivelbereiding uit Nederland en Engeland, waaronder verscheidene botcrkoopers, deelnamen, aan de leden en eenige andere personen verzonden. Interessante mededeelingen zijn daar gedaan en er o. a. op gewezen, dat de beste kwaliteit Hollandsche boter tegenwoordig in ons land zelf en ook iu andere o a. warme landen aanmerkelijk heter betaald wordt dan men op de Engelsche markten verkrijgen kan. Eene aanmoediging dus om nog meer algemeen dan tot nog toe op de bereiding van Iste kwaliteit boter te letten. De beschikbare plaatsruimte in dit nr. van ons Maandblad laat met toe nu reeds een overzicht van het op de genoemde vergadering besprokene te geven;

141