is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer, 1891, no 11, 1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE mededeelingen.

prijs wordt intusschen niet uitbetaald vóór door het daarvan uitgezaaide blijkt dat het graan nieuw van soort is en aan de gestelde eischen voldoet”. En verder: ''Zooals men weet belast het Bestuur zich met het aaukoopen van zaaigoed volgens tentoongesteld monster, zoowel voor leden als voor niet-ieden der Vereeniging. Alleen betalen laatstgenoemde eene kleinigheid meer daarvoor. Tal van bestellingen kwamen thans weer bij het Bestuur in, waaronder er waren tot uit Overiisel vriesland en Groningen toe. Het is dus geenszins alleen voor Schouwen—Duivelan»’ dat de Vereeniging nuttig werkzaam is. De nu pas gehouden Tentoonstelling was Klem (er waren met meer dan een kleine 80 monsters), maar over het geheel zeer goed. Dat er na dezen verschrikkelijken zomer, nog zulk prachtig graan was als sommige inzendingen deden zien, wisten wij niet. Het bezoek wasdruk en zooals gezegd is er ging heel veel om. Een woord van hulde tot slot aan den verdienstelijken Voorzitter der Vereeniging, den heer Job v.d. Have en aan den ijvengen Secretaris, den heer M. C. Mulock Houwer, die zich beiden zooveel moeite getroosten, om deze tentoonstellingen te doen zijn, wat zij kunnen zijn. Eender krachtigste en beste voedermiddelen, die men vooral aan varkens en hoenders kan geven, is het Vleeschvoedermeel. Reeds meermalen werd in dit Maandblad de aandacht hierop gevestigd, maar tot nog toe was het in ons land met verkrijgbaar. Thans wordt het, zooals wij uit eigen ondervinding weten van goede kwaliteit en tegen billijken prijs, geleverd door de Firma Bertels en O Amsterdam. Ons werd weder _ toegezonden de Mandelingen van het Genootschap van Nijverheid m de provincie Groningen, thans voor 1890/91, waarvoor vriendelijk dank Eender daarin voorkomenle stukken, dat van den heer ür. Holleman, is in dit Maandblad overgenomen. _ Van ür. Brümmer te Jena ontvingen wij op een gedrukte kaart bericht vaneen door de "Dentschen landw. Rundschau” nitgeschreven prijsvraag over het ajnemen der bevolking van het platte land.. zijne oorzaken en de middelen tot herstel; 42 manuscripten zijn tot antwoorden ingezonden en de beste er van zullen worden gepubliceerd De heer G. Stout te Tiel zond een wandkaart met illustraties van de door hem inden handel gebrachte werktuigen, en de heeren E H. Krelage & Zoon eene beschrijvende Catalogus (in drie talen) van „de door hen inden handel gebrachte nieuwe Marwin-tulpen, die volgens beschrijving in verschillende tuinbouwbladen in pracht alle tot nog toe bestaande tulpen moeten overtreffen. Ben is er bij, een bijna zwarte, die / 6!) het stuk kost. Ook ontvingen wij het Reglement en de Naamlijst der Leden van de Nederl. Phgtopainologiscne Vereeniging. {Red.) 1 BERICHT. Aan de geabonneerden en lezers van het „Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer”. Tengevolge der oprichting vaneen Algemeen Landbouw- Weekblad mt te geven vanwege het Nederlandsch Landbouw-Comite', zal het Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer met I°. Januari 1892 ophouden te verschijnen. Het lijdt toch geen twijfel of het nieuwe Landbouw-Weekblad zal, zoowel wegens zijn inbond als wegens den buitengewoon lagen prijs, waarvoor het verkrijgbaar wordt gesteld voor leden van landbouw-vereenigingen, niet alleen in handen maar ook in t bezit komen van eiken belangstellende in landbouwaangelegenneden en dus, als vanzelf, de plaats innemen door het Maandgedurende 35 jaren op bescheiden wijze vervuld, eerst (van i857—1880) onder de bekwame leiding van wijlen Dr. E. C. Enklaar en sedert I°. Januari 1881 tot nu toe onder die van den tegenwoordigen Eedacteur, den heer E. J. van Pesch, wien even-

174